41. kai ouk aphggeilen hmin tiV hn tauta marturoumen kai episteusen autoiV h sunagwgh pasa wV presbuterwn ontwn kai kritwn tou laou

41
“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina