Znaleziono 10 Wyniki dla: leitourgounteV

  • kai hsan leitourgounteV enantion thV skhnhV oikou marturiou en organoiV ewV ou wkodomhsen salwmwn ton oikon kuriou en ierousalhm kai esthsan kata thn krisin autwn epi taV leitourgiaV autwn (I Crônicas 6, 17)

  • kai uioi israhl kat' ariqmon autwn arconteV twn patriwn ciliarcoi kai ekatontarcoi kai grammateiV oi leitourgounteV tw law kai eiV pan logon tou basilewV kata diaireseiV eiV pan logon tou eisporeuomenou kai ekporeuomenou mhna ek mhnoV eiV pantaV touV mhnaV tou eniautou diairesiV mia eikosi kai tessareV ciliadeV (I Crônicas 27, 1)

  • outoi oi leitourgounteV tw basilei ektoV wn edwken o basileuV en taiV polesin taiV ocuraiV en pash th ioudaia (II Crônicas 17, 19)

  • kai mh eiselqetw eiV oikon kuriou ean mh oi iereiV kai oi leuitai kai oi leitourgounteV twn leuitwn autoi eiseleusontai oti agioi eisin kai paV o laoV fulassetw fulakaV kuriou (II Crônicas 23, 6)

  • kai iwakim o iereuV o megaV kai panteV oi paresthkoteV enwpion kuriou iereiV kai oi leitourgounteV kuriw sakkouV periezwsmenoi taV osfuaV autwn proseferon thn olokautwsin tou endelecismou kai taV eucaV kai ta ekousia domata tou laou (Judite 4, 14)

  • kai esontai en toiV agioiV mou leitourgounteV qurwroi epi twn pulwn tou oikou kai leitourgounteV tw oikw outoi sfaxousin ta olokautwmata kai taV qusiaV tw law kai outoi sthsontai enantion tou laou tou leitourgein autoiV (Ezequiel 44, 11)

  • kai eipen proV me outoi oi oikoi twn mageireiwn ou eyhsousin ekei oi leitourgounteV tw oikw ta qumata tou laou (Ezequiel 46, 24)

  • exhrtai qusia kai spondh ex oikou kuriou penqeite oi iereiV oi leitourgounteV qusiasthriw (Joel 1, 9)

  • perizwsasqe kai koptesqe oi iereiV qrhneite oi leitourgounteV qusiasthriw eiselqate upnwsate en sakkoiV leitourgounteV qew oti apeschken ex oikou qeou umwn qusia kai spondh (Joel 1, 13)

  • ana meson thV krhpidoV tou qusiasthriou klausontai oi iereiV oi leitourgounteV kuriw kai erousin feisai kurie tou laou sou kai mh dwV thn klhronomian sou eiV oneidoV tou katarxai autwn eqnh opwV mh eipwsin en toiV eqnesin pou estin o qeoV autwn (Joel 2, 17)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina