Znaleziono 1682 Wyniki dla: ean

 • kai huxato iakwb euchn legwn ean h kurioV o qeoV met' emou kai diafulaxh me en th odw tauth h egw poreuomai kai dw moi arton fagein kai imation peribalesqai (Gênesis 28, 20)

 • kai o liqoV outoV on esthsa sthlhn estai moi oikoV qeou kai pantwn wn ean moi dwV dekathn apodekatwsw auta soi . (Gênesis 28, 22)

 • eipen de laban tw iakwb oti gar adelfoV mou ei ou douleuseiV moi dwrean apaggeilon moi tiV o misqoV sou estin (Gênesis 29, 15)

 • kai eipen autw laban ti soi dwsw eipen de autw iakwb ou dwseiV moi ouqen ean poihshV moi to rhma touto palin poimanw ta probata sou kai fulaxw (Gênesis 30, 31)

 • kai epakousetai moi h dikaiosunh mou en th hmera th aurion oti estin o misqoV mou enwpion sou pan o ean mh h ranton kai dialeukon en taiV aixin kai faion en toiV arnasin keklemmenon estai par' emoi (Gênesis 30, 33)

 • eipen de kurioV proV iakwb apostrefou eiV thn ghn tou patroV sou kai eiV thn genean sou kai esomai meta sou (Gênesis 31, 3)

 • ean outwV eiph ta poikila estai sou misqoV kai texetai panta ta probata poikila ean de eiph ta leuka estai sou misqoV kai texetai panta ta probata leuka (Gênesis 31, 8)

 • epignwqi ti estin twn swn par' emoi kai labe kai ouk epegnw par' autw ouqen kai eipen autw iakwb par' w ean eurhV touV qeouV sou ou zhsetai enantion twn adelfwn hmwn ouk hdei de iakwb oti rachl h gunh autou ekleyen autouV (Gênesis 31, 32)

 • ean te gar egw mh diabw proV se mhde su diabhV proV me ton bounon touton kai thn sthlhn tauthn epi kakia (Gênesis 31, 52)

 • kai eipen iakwb ean elqh hsau eiV parembolhn mian kai ekkoyh authn estai h parembolh h deutera eiV to swzesqai (Gênesis 32, 9)

 • kai eneteilato tw prwtw legwn ean soi sunanthsh hsau o adelfoV mou kai erwta se legwn tinoV ei kai pou poreuh kai tinoV tauta ta proporeuomena sou (Gênesis 32, 18)

 • kai eipen autw aposteilon me anebh gar o orqroV o de eipen ou mh se aposteilw ean mh me euloghshV (Gênesis 32, 27)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina