Znaleziono 42 Wyniki dla: asaf

 • oi adonteV uioi asaf ekaton tessarakonta oktw (Neemias 17, 44)

 • kai episkopoV leuitwn uioV bani ozi uioV asabia uioV mica apo uiwn asaf twn adontwn apenanti ergou oikou tou qeou (Neemias 21, 22)

 • kai apo uiwn twn ierewn en salpigxin zacariaV uioV iwnaqan uioV samaia uioV maqania uioV micaia uioV zakcour uioV asaf (Neemias 22, 35)

 • oti en hmeraiV dauid asaf ap' archV prwtoV twn adontwn kai umnon kai ainesin tw qew (Neemias 22, 46)

 • yalmoV tw asaf qeoV qewn kurioV elalhsen kai ekalesen thn ghn apo anatolwn hliou kai mecri dusmwn (Salmos 49, 1)

 • yalmoV tw asaf wV agaqoV tw israhl o qeoV toiV euqesi th kardia (Salmos 72, 1)

 • sunesewV tw asaf ina ti apwsw o qeoV eiV teloV wrgisqh o qumoV sou epi probata nomhV sou (Salmos 73, 1)

 • eiV to teloV mh diafqeirhV yalmoV tw asaf wdhV (Salmos 74, 1)

 • eiV to teloV en umnoiV yalmoV tw asaf wdh proV ton assurion (Salmos 75, 1)

 • eiV to teloV uper idiqoun tw asaf yalmoV (Salmos 76, 1)

 • sunesewV tw asaf prosecete laoV mou ton nomon mou klinate to ouV umwn eiV ta rhmata tou stomatoV mou (Salmos 77, 1)

 • yalmoV tw asaf o qeoV hlqosan eqnh eiV thn klhronomian sou emianan ton naon ton agion sou eqento ierousalhm eiV opwrofulakion (Salmos 78, 1)


“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina