Znaleziono 6 Wyniki dla: akouomen

  • kai eipen eliakim uioV celkiou kai somnaV kai iwaV proV rayakhn lalhson dh proV touV paidaV sou suristi oti akouomen hmeiV kai ou lalhseiV meq' hmwn ioudaisti kai ina ti laleiV en toiV wsin tou laou tou epi tou teicouV (II Reis 18, 26)

  • omoiwV gar umin akouomen tou kuriou umwn kai autw epiquomen apo hmerwn asbasareq basilewV assuriwn oV methgagen hmaV entauqa (Esdras 5, 66)

  • kai eipen proV auton eliakim kai somnaV kai iwac lalhson proV touV paidaV sou suristi akouomen gar hmeiV kai mh lalei proV hmaV ioudaisti kai ina ti laleiV eiV ta wta twn anqrwpwn twn epi tw teicei (Isaías 36, 11)

  • kai pwV hmeiV akouomen ekastoV th idia dialektw hmwn en h egennhqhmen (Atos dos Apóstolos 2, 8)

  • krhteV kai arabeV akouomen lalountwn autwn taiV hmeteraiV glwssaiV ta megaleia tou qeou (Atos dos Apóstolos 2, 11)

  • akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV (II Tessalonicenses 3, 11)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina