Znaleziono 244 Wyniki dla: abraam

 • ei gar ek nomou h klhronomia ouketi ex epaggeliaV tw de abraam di epaggeliaV kecaristai o qeoV (Gálatas 3, 18)

 • ei de umeiV cristou ara tou abraam sperma este kai kat epaggelian klhronomoi (Gálatas 3, 29)

 • gegraptai gar oti abraam duo uiouV escen ena ek thV paidiskhV kai ena ek thV eleuqeraV (Gálatas 4, 22)

 • ou gar dhpou aggelwn epilambanetai alla spermatoV abraam epilambanetai (Hebreus 2, 16)

 • tw gar abraam epaggeilamenoV o qeoV epei kat oudenoV eicen meizonoV omosai wmosen kaq eautou (Hebreus 6, 13)

 • outoV gar o melcisedek basileuV salhm iereuV tou qeou tou uyistou o sunanthsaV abraam upostrefonti apo thV kophV twn basilewn kai euloghsaV auton (Hebreus 7, 1)

 • w kai dekathn apo pantwn emerisen abraam prwton men ermhneuomenoV basileuV dikaiosunhV epeita de kai basileuV salhm o estin basileuV eirhnhV (Hebreus 7, 2)

 • qewreite de phlikoV outoV w kai dekathn abraam edwken ek twn akroqiniwn o patriarchV (Hebreus 7, 4)

 • kai oi men ek twn uiwn leui thn ierateian lambanonteV entolhn ecousin apodekatoun ton laon kata ton nomon toutestin touV adelfouV autwn kaiper exelhluqotaV ek thV osfuoV abraam (Hebreus 7, 5)

 • o de mh genealogoumenoV ex autwn dedekatwken ton abraam kai ton econta taV epaggeliaV euloghken (Hebreus 7, 6)

 • kai wV epoV eipein dia abraam kai leui o dekataV lambanwn dedekatwtai (Hebreus 7, 9)

 • pistei kaloumenoV abraam uphkousen exelqein eiV ton topon on hmellen lambanein eiV klhronomian kai exhlqen mh epistamenoV pou ercetai (Hebreus 11, 8)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina