Znaleziono 260 Wyniki dla: Salwmwn

 • kai tauta ta onomata twn gennhqentwn autw en ierousalhm sammouV kai swbab kai naqan kai salwmwn (II Samuel 5, 14)

 • kai ek thV masbak ek twn eklektwn polewn tou adraazar elaben o basileuV dauid calkon polun sfodra en autw epoihsen salwmwn thn qalassan thn calkhn kai touV stulouV kai touV louthraV kai panta ta skeuh (II Samuel 8, 8)

 • kai parekalesen dauid bhrsabee thn gunaika autou kai eishlqen proV authn kai ekoimhqh met' authV kai sunelaben kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou salwmwn kai kurioV hgaphsen auton (II Samuel 12, 24)

 • kai etecqhsan tw abessalwm treiV uioi kai qugathr mia kai onoma auth qhmar auth hn gunh kalh sfodra kai ginetai gunh tw roboam uiw salwmwn kai tiktei autw ton abia (II Samuel 14, 27)

 • kai wkodomhsen ekei dauid qusiasthrion kuriw kai anhnegken olokautwseiV kai eirhnikaV kai proseqhken salwmwn epi to qusiasthrion ep' escatw oti mikron hn en prwtoiV kai ephkousen kurioV th gh kai sunesceqh h qrausiV epanwqen israhl . (II Samuel 24, 25)

 • kai ton naqan ton profhthn kai banaian kai touV dunatouV kai ton salwmwn adelfon autou ouk ekalesen (I Reis 1, 10)

 • kai eipen naqan proV bhrsabee mhtera salwmwn legwn ouk hkousaV oti ebasileusen adwniaV uioV aggiq kai o kurioV hmwn dauid ouk egnw (I Reis 1, 11)

 • kai nun deuro sumbouleusw soi dh sumboulian kai exelou thn yuchn sou kai thn yuchn tou uiou sou salwmwn (I Reis 1, 12)

 • deuro eiselqe proV ton basilea dauid kai ereiV proV auton legousa ouci su kurie mou basileu wmosaV th doulh sou legwn oti salwmwn o uioV sou basileusei met' eme kai autoV kaqieitai epi tou qronou mou kai ti oti ebasileusen adwniaV (I Reis 1, 13)

 • h de eipen kurie mou basileu su wmosaV en kuriw tw qew sou th doulh sou legwn oti salwmwn o uioV sou basileusei met' eme kai autoV kaqhsetai epi tou qronou mou (I Reis 1, 17)

 • kai equsiasen moscouV kai arnaV kai probata eiV plhqoV kai ekalesen pantaV touV uiouV tou basilewV kai abiaqar ton ierea kai iwab ton arconta thV dunamewV kai ton salwmwn ton doulon sou ouk ekalesen (I Reis 1, 19)

 • kai estai wV an koimhqh o kurioV mou o basileuV meta twn paterwn autou kai esomai egw kai o uioV mou salwmwn amartwloi (I Reis 1, 21)


“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina