1. kai eipen dauid outoV estin o oikoV kuriou tou qeou kai touto to qusiasthrion eiV olokautwsin tw israhl

2. kai eipen dauid sunagagein pantaV touV proshlutouV en gh israhl kai katesthsen latomouV latomhsai liqouV xustouV tou oikodomhsai oikon tw qew

3. kai sidhron polun eiV touV hlouV twn qurwmatwn kai twn pulwn kai touV strofeiV htoimasen dauid kai calkon eiV plhqoV ouk hn staqmoV

4. kai xula kedrina ouk hn ariqmoV oti eferosan oi sidwnioi kai oi turioi xula kedrina eiV plhqoV tw dauid

5. kai eipen dauid salwmwn o uioV mou paidarion apalon kai o oikoV tou oikodomhsai tw kuriw eiV megalwsunhn anw eiV onoma kai eiV doxan eiV pasan thn ghn etoimasw autw kai htoimasen dauid eiV plhqoV emprosqen thV teleuthV autou

6. kai ekalesen salwmwn ton uion autou kai eneteilato autw tou oikodomhsai ton oikon tw kuriw qew israhl

7. kai eipen dauid salwmwn teknon emoi egeneto epi yuch tou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou

8. kai egeneto ep' emoi logoV kuriou legwn aima eiV plhqoV execeaV kai polemouV megalouV epoihsaV ouk oikodomhseiV oikon tw onomati mou oti aimata polla execeaV epi thV ghV enantion mou

9. idou uioV tiktetai soi outoV estai anhr anapausewV kai anapausw auton apo pantwn twn ecqrwn kukloqen oti salwmwn onoma autw kai eirhnhn kai hsucian dwsw epi israhl en taiV hmeraiV autou

10. outoV oikodomhsei oikon tw onomati mou kai outoV estai moi eiV uion kagw autw eiV patera kai anorqwsw qronon basileiaV autou en israhl ewV aiwnoV

11. kai nun uie mou estai meta sou kurioV kai euodwsei kai oikodomhseiV oikon tw kuriw qew sou wV elalhsen peri sou

12. all' h dwh soi sofian kai sunesin kurioV kai katiscusai se epi israhl kai tou fulassesqai kai tou poiein ton nomon kuriou tou qeou sou

13. tote euodwsei ean fulaxhV tou poiein ta prostagmata kai ta krimata a eneteilato kurioV tw mwush epi israhl andrizou kai iscue mh fobou mhde ptohqhV

14. kai idou egw kata thn ptwceian mou htoimasa eiV oikon kuriou crusiou talantwn ekaton ciliadaV kai arguriou talantwn ciliaV ciliadaV kai calkon kai sidhron ou ouk estin staqmoV oti eiV plhqoV estin kai xula kai liqouV htoimasa kai proV tauta prosqeV

15. kai meta sou eiV plhqoV poiountwn erga tecnitai kai oikodomoi liqwn kai tektoneV xulwn kai paV sofoV en panti ergw

16. en crusiw en arguriw en calkw kai en sidhrw ouk estin ariqmoV anasthqi kai poiei kai kurioV meta sou

17. kai eneteilato dauid toiV pasin arcousin israhl antilabesqai tw salwmwn uiw autou

18. ouci kurioV meq' umwn kai anepausen umaV kukloqen oti edwken en cersin touV katoikountaV thn ghn kai upetagh h gh enantion kuriou kai enantion laou autou

19. nun dote kardiaV umwn kai yucaV umwn tou zhthsai tw kuriw qew umwn kai egerqhte kai oikodomhsate agiasma kuriw tw qew umwn tou eisenegkai thn kibwton diaqhkhV kuriou kai skeuh ta agia tou qeou eiV oikon ton oikodomoumenon tw onomati kuriou

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina