1. kai outoi oi elqonteV proV dauid eiV swklag eti sunecomenou apo proswpou saoul uiou kiV kai outoi en toiV dunatoiV bohqounteV en polemw

2. kai toxw ek dexiwn kai ex aristerwn kai sfendonhtai en liqoiV kai toxoiV ek twn adelfwn saoul ek beniamin

3. o arcwn aciezer kai iwaV uioV asma tou gebwqitou kai iwhl kai iwfalht uioi asmwq kai bercia kai ihoul o anaqwqi

4. kai samaiaV o gabawnithV dunatoV en toiV triakonta kai epi twn triakonta

5. iermiaV kai iezihl kai iwanan kai iwzabad o gadaraqi

6. eliazai kai iarimouq kai baalia kai samaria kai safatia o caraifi

7. hlkana kai ihsouni kai ozrihl kai iwazar kai iesboam oi koritai

8. kai elia kai zabadia uioi iraam uioi tou gedwr

9. kai apo tou gaddi ecwrisqhsan proV dauid apo thV erhmou iscuroi dunatoi andreV parataxewV polemou aironteV qureouV kai dorata kai proswpon leontoV proswpa autwn kai koufoi wV dorkadeV epi twn orewn tw tacei

10. azer o arcwn abdia o deuteroV eliab o tritoV

11. masemannh o tetartoV iermia o pemptoV

12. eqqi o ektoV eliab o ebdomoV

13. iwanan o ogdooV eliazer o enatoV

14. iermia o dekatoV macabannai o endekatoV

15. outoi ek twn uiwn gad arconteV thV stratiaV eiV toiV ekaton mikroV kai megaV toiV cilioiV

16. outoi oi diabanteV ton iordanhn en tw mhni tw prwtw kai outoV peplhrwkwV epi pasan krhpida autou kai exediwxan pantaV touV katoikountaV aulwnaV apo anatolwn ewV dusmwn

17. kai hlqon apo twn uiwn beniamin kai iouda eiV bohqeian tou dauid

18. kai dauid exhlqen eiV apanthsin autwn kai eipen autoiV ei eiV eirhnhn hkate proV me eih moi kardia kaq' eauthn ef' umaV kai ei tou paradounai me toiV ecqroiV mou ouk en alhqeia ceiroV idoi o qeoV twn paterwn hmwn kai elegxaito

19. kai pneuma eneduse ton amasai arconta twn triakonta kai eipen poreuou kai o laoV sou dauid uioV iessai eirhnh eirhnh soi kai eirhnh toiV bohqoiV sou oti ebohqhsen soi o qeoV sou kai prosedexato autouV dauid kai katesthsen autouV arcontaV twn dunamewn

20. kai apo manassh prosecwrhsan proV dauid en tw elqein touV allofulouV epi saoul eiV polemon kai ouk ebohqhsen autoiV oti en boulh egeneto para twn strathgwn twn allofulwn legontwn en taiV kefalaiV twn andrwn ekeinwn epistreyei proV ton kurion autou saoul

21. en tw poreuqhnai auton eiV swklag prosecwrhsan autw apo manassh edna kai iwzabaq kai iwdihl kai micahl kai iwsabeq kai elimouq kai selaqi archgoi ciliadwn eisin tou manassh

22. kai autoi sunemachsan tw dauid epi ton geddour oti dunatoi iscuoV panteV kai hsan hgoumenoi en th stratia en th dunamei

23. oti hmeran ex hmeraV hrconto proV dauid eiV dunamin megalhn wV dunamiV qeou

24. kai tauta ta onomata twn arcontwn thV stratiaV oi elqonteV proV dauid eiV cebrwn tou apostreyai thn basileian saoul proV auton kata ton logon kuriou

25. uioi iouda qureoforoi kai doratoforoi ex ciliadeV kai oktakosioi dunatoi parataxewV

26. twn uiwn sumewn dunatoi iscuoV eiV parataxin epta ciliadeV kai ekaton

27. twn uiwn leui tetrakiscilioi exakosioi

28. kai iwadae o hgoumenoV tw aarwn kai met' autou treiV ciliadeV kai eptakosioi

29. kai sadwk neoV dunatoV iscui kai thV patrikhV oikiaV autou arconteV eikosi duo

30. kai ek twn uiwn beniamin twn adelfwn saoul treiV ciliadeV kai eti to pleiston autwn apeskopei thn fulakhn oikou saoul

31. kai apo uiwn efraim eikosi ciliadeV kai oktakosioi dunatoi iscui andreV onomastoi kat' oikouV patriwn autwn

32. kai apo tou hmisouV fulhV manassh deka oktw ciliadeV oi wnomasqhsan en onomati tou basileusai ton dauid

33. kai apo twn uiwn issacar ginwskonteV sunesin eiV touV kairouV ginwskonteV ti poihsai israhl eiV taV arcaV autwn diakosioi kai panteV adelfoi autwn met' autwn

34. kai apo zaboulwn ekporeuomenoi eiV parataxin polemou en pasin skeuesin polemikoiV penthkonta ciliadeV bohqhsai tw dauid ouc eteroklinwV

35. kai apo nefqali arconteV cilioi kai met' autwn en qureoiV kai dorasin triakonta epta ciliadeV

36. kai apo twn danitwn paratassomenoi eiV polemon eikosi oktw ciliadeV kai oktakosioi

37. kai apo tou ashr ekporeuomenoi bohqhsai eiV polemon tessarakonta ciliadeV

38. kai ek peran tou iordanou apo roubhn kai gaddi kai apo tou hmisouV fulhV manassh en pasin skeuesin polemikoiV ekaton eikosi ciliadeV

39. panteV outoi andreV polemistai paratassomenoi parataxin en yuch eirhnikh kai hlqon eiV cebrwn tou basileusai ton dauid epi panta israhl kai o kataloipoV israhl yuch mia tou basileusai ton dauid

40. kai hsan ekei hmeraV treiV esqionteV kai pinonteV oti htoimasan autoiV oi adelfoi autwn

41. kai oi omorounteV autoiV ewV issacar kai zaboulwn kai nefqali eferon autoiV epi twn kamhlwn kai twn onwn kai twn hmionwn kai epi twn moscwn brwmata aleura palaqaV stafidaV oinon kai elaion moscouV kai probata eiV plhqoV oti eufrosunh en israhl

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina