1. kai egeneto en tw epionti etei en th exodw twn basilewn kai hgagen iwab pasan thn dunamin thV stratiaV kai efqeiran thn cwran uiwn ammwn kai hlqen kai periekaqisen thn rabba kai dauid ekaqhto en ierousalhm kai epataxen iwab thn rabba kai kateskayen authn

2. kai elaben dauid ton stefanon molcol basilewV autwn apo thV kefalhV autou kai eureqh o staqmoV autou talanton crusiou kai en autw liqoV timioV kai hn epi thn kefalhn dauid kai skula thV polewV exhnegken polla sfodra

3. kai ton laon ton en auth exhgagen kai dieprisen priosin kai en skeparnoiV sidhroiV kai outwV epoihsen dauid toiV pasin uioiV ammwn kai anestreyen dauid kai paV o laoV autou eiV ierousalhm

4. kai egeneto meta tauta kai egeneto eti polemoV en gazer meta twn allofulwn tote epataxen sobocai o ousaqi ton safou apo twn uiwn twn gigantwn kai etapeinwsen auton

5. kai egeneto eti polemoV meta twn allofulwn kai epataxen ellanan uioV iair ton leemi adelfon goliaq tou geqqaiou kai xulon doratoV autou wV antion ufainontwn

6. kai egeneto eti polemoV en geq kai hn anhr upermegeqhV kai daktuloi autou ex kai ex eikosi tessareV kai outoV hn apogonoV gigantwn

7. kai wneidisen ton israhl kai epataxen auton iwnaqan uioV samaa adelfou dauid

8. outoi egenonto rafa en geq panteV hsan tessareV giganteV kai epeson en ceiri dauid kai en ceiri paidwn autou

“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina