1. kai egeneto meta tauta kai epataxen dauid touV allofulouV kai etropwsato autouV kai elaben thn geq kai taV kwmaV authV ek ceiroV allofulwn

2. kai epataxen thn mwab kai hsan mwab paideV tw dauid feronteV dwra

3. kai epataxen dauid ton adraazar basilea souba hmaq poreuomenou autou episthsai ceira autou epi potamon eufrathn

4. kai prokatelabeto dauid autwn cilia armata kai epta ciliadaV ippwn kai eikosi ciliadaV andrwn pezwn kai parelusen dauid panta ta armata kai upelipeto ex autwn ekaton armata

5. kai hlqen suroV ek damaskou bohqhsai adraazar basilei souba kai epataxen dauid en tw surw eikosi kai duo ciliadaV andrwn

6. kai eqeto dauid frouran en suria th kata damaskon kai hsan tw dauid eiV paidaV ferontaV dwra kai eswzen kurioV ton dauid en pasin oiV eporeueto

7. kai elaben dauid touV kloiouV touV crusouV oi hsan epi touV paidaV adraazar kai hnegken autouV eiV ierousalhm

8. kai ek thV metabhcaV kai ek twn eklektwn polewn twn adraazar elaben dauid calkon polun sfodra ex autou epoihsen salwmwn thn qalassan thn calkhn kai touV stulouV kai ta skeuh ta calka

9. kai hkousen qwa basileuV hmaq oti epataxen dauid thn pasan dunamin adraazar basilewV souba

10. kai apesteilen ton idouram uion autou proV ton basilea dauid tou erwthsai auton ta eiV eirhnhn kai tou euloghsai auton uper ou epolemhsen ton adraazar kai epataxen auton oti anhr polemioV qwa hn tw adraazar kai panta ta skeuh argura kai crusa

11. kai tauta hgiasen dauid tw kuriw meta tou arguriou kai tou crusiou ou elaben ek pantwn twn eqnwn ex idoumaiaV kai mwab kai ex uiwn ammwn kai ek twn allofulwn kai ex amalhk

12. kai abessa uioV sarouia epataxen thn idoumaian en koiladi twn alwn oktw kai deka ciliadaV

13. kai eqeto en th koiladi frouraV kai hsan panteV oi idoumaioi paideV dauid kai eswzen kurioV ton dauid en pasin oiV eporeueto

14. kai ebasileusen dauid epi panta israhl kai hn poiwn krima kai dikaiosunhn tw panti law autou

15. kai iwab uioV sarouia epi thV stratiaV kai iwsafat uioV aciloud upomnhmatografoV

16. kai sadwk uioV acitwb kai acimelec uioV abiaqar iereiV kai sousa grammateuV

17. kai banaiaV uioV iwdae epi tou cereqqi kai tou feleqqi kai uioi dauid oi prwtoi diadocoi tou basilewV

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina