1. eiV diaireseiV twn pulwn uioiV koreim mosollamia uioV kwrh ek twn uiwn abiasaf

2. kai tw mosollamia uioi zacariaV o prwtotokoV idihl o deuteroV zabadiaV o tritoV ieqnouhl o tetartoV

3. wlam o pemptoV iwanan o ektoV eliwhnai o ebdomoV

4. kai tw abdedom uioi samaiaV o prwtotokoV iwzabad o deuteroV iwaa o tritoV swcar o tetartoV naqanahl o pemptoV

5. amihl o ektoV issacar o ebdomoV follaqi o ogdooV oti euloghsen auton o qeoV

6. kai tw samaia uiw autou etecqhsan uioi tou prwtotokou rwsai eiV ton oikon ton patrikon autou oti dunatoi hsan

7. uioi samaia goqni kai rafahl kai wbhd kai elzabad kai aciou uioi dunatoi eliou kai sabcia kai isbakwm

8. panteV apo twn uiwn abdedom autoi kai oi adelfoi autwn kai uioi autwn poiounteV dunatwV en th ergasia oi panteV exhkonta duo tw abdedom

9. kai tw mosollamia uioi kai adelfoi deka kai oktw dunatoi

10. kai tw wsa twn uiwn merari uioi fulassonteV thn archn oti ouk hn prwtotokoV kai epoihsen auton o pathr autou arconta

11. thV diairesewV thV deuteraV tablai o tritoV zacariaV o tetartoV panteV outoi uioi kai adelfoi tw wsa triskaideka

12. toutoiV ai diaireseiV twn pulwn toiV arcousi twn dunatwn efhmeriai kaqwV oi adelfoi autwn leitourgein en oikw kuriou

13. kai ebalon klhrouV kata ton mikron kai kata ton megan kat' oikouV patriwn autwn eiV pulwna kai pulwna

14. kai epesen o klhroV twn proV anatolaV tw salamia kai zacaria uioi iwaV tw melcia ebalon klhrouV kai exhlqen o klhroV borra

15. tw abdedom noton katenanti oikou esefin

16. eiV deuteron tw wsa proV dusmaiV meta thn pulhn pastoforiou thV anabasewV fulakh katenanti fulakhV

17. proV anatolaV ex thn hmeran borra thV hmeraV tessareV noton thV hmeraV tessareV kai eiV to esefin duo

18. eiV diadecomenouV kai proV dusmaiV tessareV kai eiV ton tribon duo diadecomenouV

19. autai ai diaireseiV twn pulwrwn toiV uioiV kore kai toiV uioiV merari

20. kai oi leuitai adelfoi autwn epi twn qhsaurwn oikou kuriou kai epi twn qhsaurwn twn kaqhgiasmenwn

21. uioi ladan uioi tw ghrswni tw ladan arconteV patriwn tw ladan tw ghrswni iihl

22. kai uioi iihl zeqom kai iwhl oi adelfoi epi twn qhsaurwn oikou kuriou

23. tw ambram kai issaar cebrwn kai ozihl

24. kai soubahl o tou ghrsam tou mwush hgoumenoV epi twn qhsaurwn

25. kai tw adelfw autou tw eliezer raabiaV uioV kai iwsaiaV kai iwram kai zecri kai salwmwq

26. autoV salwmwq kai oi adelfoi autou epi pantwn twn qhsaurwn twn agiwn ouV hgiasen dauid o basileuV kai oi arconteV twn patriwn ciliarcoi kai ekatontarcoi kai archgoi thV dunamewV

27. a elaben ek twn polemwn kai ek twn lafurwn kai hgiasen ap' autwn tou mh kaqusterhsai thn oikodomhn tou oikou tou qeou

28. kai epi pantwn twn agiwn samouhl tou profhtou kai saoul tou kiV kai abennhr tou nhr kai iwab tou sarouia pan o hgiasan dia ceiroV salwmwq kai twn adelfwn autou

29. tw issari cwnenia kai uioi autou thV ergasiaV thV exw epi ton israhl tou grammateuein kai diakrinein

30. tw cebrwni asabiaV kai oi adelfoi autou uioi dunatoi cilioi kai eptakosioi epi thV episkeyewV tou israhl peran tou iordanou proV dusmaiV eiV pasan leitourgian kuriou kai ergasian tou basilewV

31. tou cebrwni ioudiaV o arcwn twn cebrwni kata geneseiV autwn kata patriaV en tw tessarakostw etei thV basileiaV autou epeskephsan kai eureqh anhr dunatoV en autoiV en iazhr thV galaaditidoV

32. kai oi adelfoi autou uioi dunatoi discilioi eptakosioi arconteV patriwn kai katesthsen autouV dauid o basileuV epi tou roubhni kai gaddi kai hmisouV fulhV manassh eiV pan prostagma kuriou kai logon basilewV

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina