1. kai uioi israhl kat' ariqmon autwn arconteV twn patriwn ciliarcoi kai ekatontarcoi kai grammateiV oi leitourgounteV tw law kai eiV pan logon tou basilewV kata diaireseiV eiV pan logon tou eisporeuomenou kai ekporeuomenou mhna ek mhnoV eiV pantaV touV mhnaV tou eniautou diairesiV mia eikosi kai tessareV ciliadeV

2. kai epi thV diairesewV thV prwthV tou mhnoV tou prwtou iesboam o tou zabdihl kai epi thV diairesewV autou eikosi kai tessareV ciliadeV

3. apo twn uiwn fareV arcwn pantwn twn arcontwn thV dunamewV tou mhnoV tou prwtou

4. kai epi thV diairesewV tou mhnoV tou deuterou dwdia o ecwci kai epi thV diairesewV autou eikosi kai tessareV ciliadeV arconteV dunamewV

5. o tritoV ton mhna ton triton banaiaV o tou iwdae o iereuV o arcwn kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

6. autoV banaiaV dunatwteroV twn triakonta kai epi twn triakonta kai epi thV diairesewV autou amizabaq uioV autou

7. o tetartoV eiV ton mhna ton tetarton asahl o adelfoV iwab kai zabdiaV o uioV autou kai oi adelfoi kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

8. o pemptoV tw mhni tw pemptw o hgoumenoV samawq o iesrae kai epi thV diairesewV autou eikosi tessareV ciliadeV

9. o ektoV tw mhni tw ektw odouiaV o tou ekkhV o qekwithV kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

10. o ebdomoV tw mhni tw ebdomw cellhV o ek fallouV apo twn uiwn efraim kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

11. o ogdooV tw mhni tw ogdow sobocai o isaqi tw zarai kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

12. o enatoV tw mhni tw enatw abiezer o ex anaqwq ek ghV beniamin kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

13. o dekatoV tw mhni tw dekatw mehra o ek netoufat tw zarai kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

14. o endekatoV tw mhni tw endekatw banaiaV o ek faraqwn twn uiwn efraim kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

15. o dwdekatoV eiV ton mhna ton dwdekaton coldai o netwfati tw goqonihl kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

16. kai epi twn fulwn israhl tw roubhn hgoumenoV eliezer o tou zecri tw sumewn safatiaV o tou maaca

17. tw leui asabiaV o tou kamouhl tw aarwn sadwk

18. tw iouda eliab twn adelfwn dauid tw issacar ambri o tou micahl

19. tw zaboulwn samaiaV o tou abdiou tw nefqali ierimwq o tou esrihl

20. tw efraim wsh o tou oziou tw hmisei fulhV manassh iwhl o tou fadaia

21. tw hmisei fulhV manassh tw en th galaad iaddai o tou zabdiou toiV uioiV beniamin asihl o tou abennhr

22. tw dan azarahl o tou iwram outoi patriarcai twn fulwn israhl

23. kai ouk elaben dauid ton ariqmon autwn apo eikosaetouV kai katw oti kurioV eipen plhqunai ton israhl wV touV asteraV tou ouranou

24. kai iwab o tou sarouia hrxato ariqmein en tw law kai ou sunetelesen kai egeneto en toutoiV orgh epi ton israhl kai ou katecwrisqh o ariqmoV en bibliw logwn twn hmerwn tou basilewV dauid

25. kai epi twn qhsaurwn tou basilewV asmwq o tou wdihl kai epi twn qhsaurwn twn en agrw kai en taiV kwmaiV kai en toiV epoikioiV kai en toiV purgoiV iwnaqan o tou oziou

26. epi de twn gewrgountwn thn ghn twn ergazomenwn esdri o tou coloub

27. kai epi twn cwriwn semei o ek rama kai epi twn qhsaurwn twn en toiV cwrioiV tou oinou zacri o tou sefni

28. kai epi twn elaiwnwn kai epi twn sukaminwn twn en th pedinh balanaV o gedwrithV epi de twn qhsaurwn tou elaiou iwaV

29. kai epi twn bown twn nomadwn twn en tw asidwn satraiV o sarwnithV kai epi twn bown twn en toiV aulwsin swfat o tou adli

30. epi de twn kamhlwn wbil o ismahlithV epi de twn onwn iadiaV o ek meraqwn

31. kai epi twn probatwn iaziz o agarithV panteV outoi prostatai uparcontwn dauid tou basilewV

32. kai iwnaqan o patradelfoV dauid sumbouloV anqrwpoV sunetoV kai grammateuV autoV kai iihl o tou acamani meta twn uiwn tou basilewV

33. kai acitofel sumbouloV tou basilewV kai cousi prwtoV filoV tou basilewV

34. kai meta touton acitofel ecomenoV iwdae o tou banaiou kai abiaqar kai iwab arcistrathgoV tou basilewV

“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina