1. kai esth diaboloV en tw israhl kai epeseisen ton dauid tou ariqmhsai ton israhl

2. kai eipen o basileuV dauid proV iwab kai proV touV arcontaV thV dunamewV poreuqhte ariqmhsate ton israhl apo bhrsabee kai ewV dan kai enegkate proV me kai gnwsomai ton ariqmon autwn

3. kai eipen iwab prosqeih kurioV epi ton laon autou wV autoi ekatontaplasiwV kai oi ofqalmoi kuriou mou tou basilewV bleponteV panteV tw kuriw mou paideV ina ti zhtei o kurioV mou touto ina mh genhtai eiV amartian tw israhl

4. to de rhma tou basilewV ekrataiwqh epi tw iwab kai exhlqen iwab kai dihlqen en panti oriw israhl kai hlqen eiV ierousalhm

5. kai edwken iwab ton ariqmon thV episkeyewV tou laou tw dauid kai hn paV israhl ciliai ciliadeV kai ekaton ciliadeV andrwn espasmenwn macairan kai ioudaV tetrakosiai kai ogdohkonta ciliadeV andrwn espasmenwn macairan

6. kai ton leui kai ton beniamin ouk hriqmhsen en mesw autwn oti katiscusen logoV tou basilewV ton iwab

7. kai ponhron efanh enantion tou qeou peri tou pragmatoV toutou kai epataxen ton israhl

8. kai eipen dauid proV ton qeon hmarthka sfodra oti epoihsa to pragma touto kai nun periele dh thn kakian paidoV sou oti emataiwqhn sfodra

9. kai elalhsen kurioV proV gad orwnta dauid legwn

10. poreuou kai lalhson proV dauid legwn outwV legei kurioV tria airw egw epi se eklexai seautw en ex autwn kai poihsw soi

11. kai hlqen gad proV dauid kai eipen autw outwV legei kurioV eklexai seautw

12. h tria eth limou h treiV mhnaV feugein se ek proswpou ecqrwn sou kai macairan ecqrwn sou tou exoleqreusai h treiV hmeraV romfaian kuriou kai qanaton en th gh kai aggeloV kuriou exoleqreuwn en pash klhronomia israhl kai nun ide ti apokriqw tw aposteilanti me logon

13. kai eipen dauid proV gad stena moi kai ta tria sfodra empesoumai dh eiV ceiraV kuriou oti polloi oi oiktirmoi autou sfodra kai eiV ceiraV anqrwpwn ou mh empesw

14. kai edwken kurioV qanaton en israhl kai epeson ex israhl ebdomhkonta ciliadeV andrwn

15. kai apesteilen o qeoV aggelon eiV ierousalhm tou exoleqreusai authn kai wV exwleqreusen eiden kurioV kai metemelhqh epi th kakia kai eipen tw aggelw tw exoleqreuonti ikanousqw soi aneV thn ceira sou kai o aggeloV kuriou estwV en tw alw orna tou iebousaiou

16. kai ephren dauid touV ofqalmouV autou kai eiden ton aggelon kuriou estwta ana meson thV ghV kai ana meson tou ouranou kai h romfaia autou espasmenh en th ceiri autou ektetamenh epi ierousalhm kai epesen dauid kai oi presbuteroi peribeblhmenoi en sakkoiV epi proswpon autwn

17. kai eipen dauid proV ton qeon ouk egw eipa tou ariqmhsai en tw law kai egw eimi o amartwn kakopoiwn ekakopoihsa kai tauta ta probata ti epoihsan kurie o qeoV genhqhtw h ceir sou en emoi kai en tw oikw tou patroV mou kai mh en tw law sou eiV apwleian kurie

18. kai aggeloV kuriou eipen tw gad tou eipein proV dauid ina anabh tou sthsai qusiasthrion tw kuriw en alw orna tou iebousaiou

19. kai anebh dauid kata ton logon gad on elalhsen en onomati kuriou

20. kai epestreyen orna kai eiden ton basilea kai tessareV uioi autou met' autou meqacabin kai orna hn alown purouV

21. kai hlqen dauid proV ornan kai orna exhlqen ek thV alw kai prosekunhsen tw dauid tw proswpw epi thn ghn

22. kai eipen dauid proV orna doV moi ton topon sou thV alw kai oikodomhsw ep' autw qusiasthrion tw kuriw en arguriw axiw doV moi auton kai pausetai h plhgh ek tou laou

23. kai eipen orna proV dauid labe seautw kai poihsatw o kurioV mou o basileuV to agaqon enantion autou ide dedwka touV moscouV eiV olokautwsin kai to arotron kai taV amaxaV eiV xula kai ton siton eiV qusian ta panta dedwka

24. kai eipen o basileuV dauid tw orna ouci oti agorazwn agorazw en arguriw axiw oti ou mh labw a estin soi kuriw tou anenegkai olokautwsin dwrean kuriw

25. kai edwken dauid tw orna en tw topw autou siklouV crusiou olkhV exakosiouV

26. kai wkodomhsen dauid ekei qusiasthrion kuriw kai anhnegken olokautwmata kai swthriou kai ebohsen proV kurion kai ephkousen autw en puri ek tou ouranou epi to qusiasthrion thV olokautwsewV kai katanalwsen thn olokautwsin

27. kai eipen kurioV proV ton aggelon kai kateqhken thn romfaian eiV ton koleon

28. en tw kairw ekeinw en tw idein ton dauid oti ephkousen autw kurioV en tw alw orna tou iebousaiou kai equsiasen ekei

29. kai skhnh kuriou hn epoihsen mwushV en th erhmw kai qusiasthrion twn olokautwmatwn en tw kairw ekeinw en bama en gabawn

30. kai ouk hdunato dauid tou poreuqhnai emprosqen autou tou zhthsai ton qeon oti katespeusen apo proswpou thV romfaiaV aggelou kuriou

“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina