1. kai egeneto meta tauta apeqanen naaV basileuV uiwn ammwn kai ebasileusen anan uioV autou ant' autou

2. kai eipen dauid poihsw eleoV meta anan uiou naaV wV epoihsen o pathr autou met' emou eleoV kai apesteilen aggelouV dauid tou parakalesai auton peri tou patroV autou kai hlqon paideV dauid eiV ghn uiwn ammwn tou parakalesai auton

3. kai eipon arconteV ammwn proV anan mh doxazwn dauid ton patera sou enantion sou apesteilen soi parakalountaV ouc opwV exereunhswsin thn polin tou kataskophsai thn ghn hlqon paideV autou proV se

4. kai elaben anan touV paidaV dauid kai exurhsen autouV kai afeilen twn manduwn autwn to hmisu ewV thV anabolhV kai apesteilen autouV

5. kai hlqon apaggeilai tw dauid peri twn andrwn kai apesteilen eiV apanthsin autoiV oti hsan htimwmenoi sfodra kai eipen o basileuV kaqisate en iericw ewV tou anateilai touV pwgwnaV umwn kai anakamyate

6. kai eidon oi uioi ammwn oti hscunqh laoV dauid kai apesteilen anan kai oi uioi ammwn cilia talanta arguriou tou misqwsasqai eautoiV ek suriaV mesopotamiaV kai ek suriaV mooca kai ek swba armata kai ippeiV

7. kai emisqwsanto eautoiV duo kai triakonta ciliadaV armatwn kai ton basilea mwca kai ton laon autou kai hlqon kai parenebalon katenanti maidaba kai oi uioi ammwn sunhcqhsan ek twn polewn autwn kai hlqon eiV to polemhsai

8. kai hkousen dauid kai apesteilen ton iwab kai pasan thn stratian twn dunatwn

9. kai exhlqon oi uioi ammwn kai paratassontai eiV polemon para ton pulwna thV polewV kai oi basileiV oi elqonteV parenebalon kaq' eautouV en tw pediw

10. kai eiden iwab oti gegonasin antiproswpoi tou polemein proV auton kata proswpon kai exopisqen kai exelexato ek pantoV neaniou ex israhl kai paretaxanto enantion tou surou

11. kai to kataloipon tou laou edwken en ceiri abessa adelfou autou kai paretaxanto ex enantiaV uiwn ammwn

12. kai eipen ean krathsh uper eme suroV kai esh moi eiV swthrian kai ean uioi ammwn krathswsin uper se kai swsw se

13. andrizou kai eniscuswmen peri tou laou hmwn kai peri twn polewn tou qeou hmwn kai kurioV to agaqon en ofqalmoiV autou poihsei

14. kai paretaxato iwab kai o laoV o met' autou katenanti surwn eiV polemon kai efugon ap' autou

15. kai oi uioi ammwn eidon oti efugon suroi kai efugon kai autoi apo proswpou iwab kai apo proswpou abessa tou adelfou autou kai hlqon eiV thn polin kai hlqen iwab eiV ierousalhm

16. kai eiden suroV oti etropwsato auton israhl kai apesteilen aggelouV kai exhgagon ton suron ek tou peran tou potamou kai swfac arcistrathgoV dunamewV adraazar emprosqen autwn

17. kai aphggelh tw dauid kai sunhgagen ton panta israhl kai diebh ton iordanhn kai hlqen ep' autouV kai paretaxato ep' autouV kai paratassetai suroV ex enantiaV dauid kai epolemhsan auton

18. kai efugen suroV apo proswpou dauid kai apekteinen dauid apo tou surou epta ciliadaV armatwn kai tessarakonta ciliadaV pezwn kai ton swfac arcistrathgon dunamewV apekteinen

19. kai eidon paideV adraazar oti eptaikasin apo proswpou israhl kai dieqento meta dauid kai edouleusan autw kai ouk hqelhsen suroV tou bohqhsai toiV uioiV ammwn eti

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina