1. kai hlqen paV israhl proV dauid en cebrwn legonteV idou osta sou kai sarkeV sou hmeiV

2. kai ecqeV kai trithn ontoV saoul basilewV su hsqa o exagwn kai eisagwn ton israhl kai eipen kurioV o qeoV sou soi su poimaneiV ton laon mou ton israhl kai su esh eiV hgoumenon epi israhl

3. kai hlqon panteV presbuteroi israhl proV ton basilea eiV cebrwn kai dieqeto autoiV o basileuV dauid diaqhkhn en cebrwn enantion kuriou kai ecrisan ton dauid eiV basilea epi israhl kata ton logon kuriou dia ceiroV samouhl

4. kai eporeuqh o basileuV kai andreV israhl eiV ierousalhm auth iebouV kai ekei oi iebousaioi oi katoikounteV thn ghn

5. eipan de oi katoikounteV iebouV tw dauid ouk eiseleush wde kai prokatelabeto thn periochn siwn auth h poliV dauid

6. kai eipen dauid paV tuptwn iebousaion en prwtoiV kai estai eiV arconta kai eiV strathgon kai anebh ep' authn en prwtoiV iwab uioV sarouia kai egeneto eiV arconta

7. kai ekaqisen dauid en th perioch dia touto ekalesen authn polin dauid

8. kai wkodomhsen thn polin kuklw kai epolemhsen kai elaben thn polin

9. kai eporeueto dauid poreuomenoV kai megalunomenoV kai kurioV pantokratwr met' autou

10. kai outoi oi arconteV twn dunatwn oi hsan tw dauid oi katiscuonteV met' autou en th basileia autou meta pantoV israhl tou basileusai auton kata ton logon kuriou epi israhl

11. kai outoV o ariqmoV twn dunatwn tou dauid iesebaal uioV acamani prwtoV twn triakonta outoV espasato thn romfaian autou apax epi triakosiouV traumatiaV en kairw eni

12. kai met' auton eleazar uioV dwdai o acwci outoV hn en toiV trisin dunatoiV

13. outoV hn meta dauid en fasodomin kai oi allofuloi sunhcqhsan ekei eiV polemon kai hn meriV tou agrou plhrhV kriqwn kai o laoV efugen apo proswpou allofulwn

14. kai esth en mesw thV meridoV kai eswsen authn kai epataxen touV allofulouV kai epoihsen kurioV swthrian megalhn

15. kai katebhsan treiV ek twn triakonta arcontwn eiV thn petran proV dauid eiV to sphlaion odollam kai parembolh twn allofulwn parembeblhkei en th koiladi twn gigantwn

16. kai dauid tote en th perioch kai to sustema twn allofulwn tote en baiqleem

17. kai epequmhsen dauid kai eipen tiV potiei me udwr ek tou lakkou baiqleem tou en th pulh

18. kai dierrhxan oi treiV thn parembolhn twn allofulwn kai udreusanto udwr ek tou lakkou tou en baiqleem oV hn en th pulh kai elabon kai hlqon proV dauid kai ouk hqelhsen dauid tou piein auto kai espeisen auto tw kuriw

19. kai eipen ilewV moi o qeoV tou poihsai to rhma touto ei aima andrwn toutwn piomai en yucaiV autwn oti en yucaiV autwn hnegkan auto kai ouk ebouleto piein auto tauta epoihsan oi treiV dunatoi

20. kai abessa adelfoV iwab outoV hn arcwn twn triwn outoV espasato thn romfaian autou epi triakosiouV traumatiaV en kairw eni kai outoV hn onomastoV en toiV trisin

21. apo twn triwn uper touV duo endoxoV kai hn autoiV eiV arconta kai ewV twn triwn ouk hrceto

22. kai banaiaV uioV iwdae uioV androV dunatou polla erga autou uper kabasahl outoV epataxen touV duo arihl mwab kai outoV katebh kai epataxen ton leonta en tw lakkw en hmera cionoV

23. kai outoV epataxen ton andra ton aiguption andra oraton pentaphcun kai en ceiri tou aiguptiou doru wV antion ufainontwn kai katebh ep' auton banaiaV en rabdw kai afeilato ek thV ceiroV tou aiguptiou to doru kai apekteinen auton en tw dorati autou

24. tauta epoihsen banaiaV uioV iwdae kai toutw onoma en toiV trisin toiV dunatoiV

25. uper touV triakonta endoxoV outoV kai proV touV treiV ouk hrceto kai katesthsen auton dauid epi thn patrian autou

26. kai dunatoi twn dunamewn asahl adelfoV iwab eleanan uioV dwdw ek baiqlaem

27. sammwq o adi cellhV o felwni

28. wrai uioV ekkhV o qekwi abiezer o anaqwqi

29. sobocai o aswqi hli o acwi

30. moorai o netwfaqi colod uioV nooza o netwfaqi

31. aiqi uioV ribai ek bounou beniamin banaiaV o faraqwni

32. ouri ek nacaligaaV abihl o garabeqqi

33. azmwq o beermi eliaba o salabwni

34. bennaiaV osom o gennouni iwnaqan uioV swla o arari

35. acim uioV sacar o arari elfal uioV our

36. ofar o mocoraqi acia o felwni

37. hserai o carmali naarai uioV azwbai

38. iwhl adelfoV naqan mebaar uioV agari

39. selhk o ammwni nacwr o berqi airwn skeuh iwab uiou sarouia

40. ira o ieqhri garhb o ieqhri

41. ouriaV o cetti zabet uioV aclia

42. adina uioV saiza tou roubhn arcwn kai ep' autw triakonta

43. anan uioV mowca kai iwsafat o baiqani

44. ozia o astarwqi samma kai iihl uioi cwqan tou arari

45. iedihl uioV sameri kai iwazae o adelfoV autou o ieasi

46. elihl o mii kai iaribi kai iwsia uioV autou elnaam kai ieqema o mwabithV

47. alihl kai wbhd kai iesihl o misabia

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina