1. tauta ta onomata twn uiwn israhl roubhn sumewn leui iouda issacar zaboulwn

2. dan iwshf beniamin nefqali gad ashr

3. uioi iouda hr aunan shlwn treiV egennhqhsan autw ek thV qugatroV sauaV thV canaanitidoV kai hn hr o prwtotokoV iouda ponhroV enantion kuriou kai apekteinen auton

4. kai qamar h numfh autou eteken autw ton fareV kai ton zara panteV uioi iouda pente

5. uioi fareV arswn kai iemouhl

6. kai uioi zara zambri kai aiqan kai aiman kai calcal kai dara panteV pente

7. kai uioi carmi acar o empodostathV israhl oV hqethsen eiV to anaqema

8. kai uioi aiqan azaria

9. kai uioi eserwn oi etecqhsan autw o iramehl kai o ram kai o caleb kai aram

10. kai aram egennhsen ton aminadab kai aminadab egennhsen ton naasswn arconta tou oikou iouda

11. kai naasswn egennhsen ton salmwn kai salmwn egennhsen ton booV

12. kai booV egennhsen ton wbhd kai wbhd egennhsen ton iessai

13. kai iessai egennhsen ton prwtotokon autou eliab aminadab o deuteroV samaa o tritoV

14. naqanahl o tetartoV raddai o pemptoV

15. asom o ektoV dauid o ebdomoV

16. kai adelfh autwn sarouia kai abigaia kai uioi sarouia abessa kai iwab kai asahl treiV

17. kai abigaia egennhsen ton amessa kai pathr amessa ioqor o ismahlithV

18. kai caleb uioV eserwn egennhsen thn gazouba gunaika kai thn ieriwq kai outoi uioi authV iwasar kai swbab kai orna

19. kai apeqanen gazouba kai elaben eautw caleb thn efraq kai eteken autw ton wr

20. kai wr egennhsen ton ouri kai ouri egennhsen ton beselehl

21. kai meta tauta eishlqen eserwn proV thn qugatera macir patroV galaad kai outoV elaben authn kai autoV exhkonta hn etwn kai eteken autw ton segoub

22. kai segoub egennhsen ton iair kai hsan autw eikosi treiV poleiV en th galaad

23. kai elaben gedsour kai aram taV kwmaV iair ex autwn thn kanaq kai taV kwmaV authV exhkonta poleiV pasai autai uiwn macir patroV galaad

24. kai meta to apoqanein eserwn hlqen caleb eiV efraqa kai h gunh eserwn abia kai eteken autw ton ascwd patera qekwe

25. kai hsan uioi ieremehl prwtotokou eserwn o prwtotokoV ram kai baana kai aran kai asom adelfoV autou

26. kai hn gunh etera tw ieremehl kai onoma auth atara auth estin mhthr ozom

27. kai hsan uioi ram prwtotokou ieremehl maaV kai iamin kai akor

28. kai hsan uioi ozom samai kai iadae kai uioi samai nadab kai abisour

29. kai onoma thV gunaikoV abisour abicail kai eteken autw ton acabar kai ton mwlid

30. uioi nadab salad kai affaim kai apeqanen salad ouk ecwn tekna

31. kai uioi affaim isemihl kai uioi isemihl swsan kai uioi swsan aclai

32. kai uioi iadae acisamai ieqer iwnaqan kai apeqanen ieqer ouk ecwn tekna

33. kai uioi iwnaqan faleq kai ozaza outoi hsan uioi ieremehl

34. kai ouk hsan tw swsan uioi all' h qugatereV kai tw swsan paiV aiguptioV kai onoma autw iwchl

35. kai edwken swsan thn qugatera autou tw iwchl paidi autou eiV gunaika kai eteken autw ton eqqi

36. kai eqqi egennhsen ton naqan kai naqan egennhsen ton zabed

37. kai zabed egennhsen ton afalhl kai afalhl egennhsen ton wbhd

38. kai wbhd egennhsen ton ihou kai ihou egennhsen ton azarian

39. kai azariaV egennhsen ton cellhV kai cellhV egennhsen ton eleasa

40. kai eleasa egennhsen ton sosomai kai sosomai egennhsen ton saloum

41. kai saloum egennhsen ton iecemian kai iecemiaV egennhsen ton elisama

42. kai uioi caleb adelfou ieremehl marisa o prwtotokoV autou outoV pathr zif kai uioi marisa patroV cebrwn

43. kai uioi cebrwn kore kai qapouV kai rekom kai semaa

44. kai semaa egennhsen ton raem patera ierkaan kai ierkaan egennhsen ton samai

45. kai uioV autou mawn kai mawn pathr baiqsour

46. kai gaifa h pallakh caleb egennhsen ton arran kai ton mwsa kai ton gezoue kai arran egennhsen ton gezoue

47. kai uioi iadai ragem kai iwaqam kai ghrswm kai falet kai gaifa kai sagaf

48. kai h pallakh caleb mwca egennhsen ton saber kai ton qarcna

49. kai egennhsen sagaf patera marmhna kai ton saou patera macabhna kai patera gaibaa kai qugathr caleb asca

50. outoi hsan uioi caleb uioi wr prwtotokou efraqa swbal pathr kariaqiarim

51. salwmwn pathr baiqlaem arim pathr baiqgedwr

52. kai hsan uioi tw swbal patri kariaqiarim araa esi ammaniq

53. emosfewV poliV iair aiqalim kai mifiqim kai hsamaqim kai hmasaraim ek toutwn exhlqosan oi saraqaioi kai oi esqawlaioi

54. uioi salwmwn baiqlaem netwfaqi atarwq oikou iwab kai hmisu thV manaqi hsarei

55. patriai grammatewn katoikounteV iabeV qargaqiim samaqiim swkaqiim outoi oi kinaioi oi elqonteV ek meshma patroV oikou rhcab

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina