1. kai eishnegkan thn kibwton tou qeou kai aphreisanto authn en mesw thV skhnhV hV ephxen auth dauid kai proshnegkan olokautwmata kai swthriou enantion tou qeou

2. kai sunetelesen dauid anaferwn olokautwmata kai swthriou kai euloghsen ton laon en onomati kuriou

3. kai diemerisen panti andri israhl apo androV kai ewV gunaikoV tw andri arton ena artokopikon kai amorithn

4. kai etaxen kata proswpon thV kibwtou diaqhkhV kuriou ek twn leuitwn leitourgountaV anafwnountaV kai exomologeisqai kai ainein kurion ton qeon israhl

5. asaf o hgoumenoV kai deutereuwn autw zacariaV iihl semiramwq iihl mattaqiaV eliab kai banaiaV kai abdedom kai iihl en organoiV nablaiV kai kinuraiV kai asaf en kumbaloiV anafwnwn

6. kai banaiaV kai ozihl oi iereiV en taiV salpigxin dia pantoV enantion thV kibwtou thV diaqhkhV tou qeou

7. en th hmera ekeinh tote etaxen dauid en arch tou ainein ton kurion en ceiri asaf kai twn adelfwn autou

8. exomologeisqe tw kuriw epikaleisqe auton en onomati autou gnwrisate en laoiV ta epithdeumata autou

9. asate autw kai umnhsate autw dihghsasqe pasin ta qaumasia autou a epoihsen kurioV

10. aineite en onomati agiw autou eufranqhsetai kardia zhtousa thn eudokian autou

11. zhthsate ton kurion kai iscusate zhthsate to proswpon autou dia pantoV

12. mnhmoneuete ta qaumasia autou a epoihsen terata kai krimata tou stomatoV autou

13. sperma israhl paideV autou uioi iakwb eklektoi autou

14. autoV kurioV o qeoV hmwn en pash th gh ta krimata autou

15. mnhmoneuwn eiV aiwna diaqhkhV autou logon autou on eneteilato eiV ciliaV geneaV

16. on dieqeto tw abraam kai ton orkon autou tw isaak

17. esthsen auton tw iakwb eiV prostagma tw israhl diaqhkhn aiwnion

18. legwn soi dwsw thn ghn canaan scoinisma klhronomiaV umwn

19. en tw genesqai autouV oligostouV ariqmw wV esmikrunqhsan kai parwkhsan en auth

20. kai eporeuqhsan apo eqnouV eiV eqnoV kai apo basileiaV eiV laon eteron

21. ouk afhken andra tou dunasteusai autouV kai hlegxen peri autwn basileiV

22. mh ayhsqe twn cristwn mou kai en toiV profhtaiV mou mh ponhreuesqe

23. asate tw kuriw pasa h gh anaggeilate ex hmeraV eiV hmeran swthrian autou

25. oti megaV kurioV kai ainetoV sfodra foberoV estin epi pantaV touV qeouV

26. oti panteV oi qeoi twn eqnwn eidwla kai o qeoV hmwn ouranon epoihsen

27. doxa kai epainoV kata proswpon autou iscuV kai kauchma en topw autou

28. dote tw kuriw patriai twn eqnwn dote tw kuriw doxan kai iscun

29. dote tw kuriw doxan onomatoV autou labete dwra kai enegkate kata proswpon autou kai proskunhsate tw kuriw en aulaiV agiaiV autou

30. fobhqhtw apo proswpou autou pasa h gh katorqwqhtw h gh kai mh saleuqhtw

31. eufranqhtw o ouranoV kai agalliasqw h gh kai eipatwsan en toiV eqnesin kurioV basileuwn

32. bombhsei h qalassa sun tw plhrwmati kai xulon agrou kai panta ta en autw

33. tote eufranqhsetai ta xula tou drumou apo proswpou kuriou oti hlqen krinai thn ghn

34. exomologeisqe tw kuriw oti agaqon oti eiV ton aiwna to eleoV autou

35. kai eipate swson hmaV o qeoV thV swthriaV hmwn kai exelou hmaV ek twn eqnwn tou ainein to onoma to agion sou kai kaucasqai en taiV ainesesin sou

36. euloghmenoV kurioV o qeoV israhl apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV kai erei paV o laoV amhn kai hnesan tw kuriw

37. kai katelipon ekei enanti thV kibwtou diaqhkhV kuriou ton asaf kai touV adelfouV autou tou leitourgein enantion thV kibwtou dia pantoV to thV hmeraV eiV hmeran

38. kai abdedom kai oi adelfoi autou exhkonta kai oktw kai abdedom uioV idiqwn kai ossa eiV pulwrouV

39. kai ton sadwk ton ierea kai touV adelfouV autou touV iereiV enantion skhnhV kuriou en bama th en gabawn

40. tou anaferein olokautwmata tw kuriw epi tou qusiasthriou twn olokautwmatwn dia pantoV to prwi kai to esperaV kai kata panta ta gegrammena en nomw kuriou osa eneteilato ef' uioiV israhl en ceiri mwush tou qerapontoV tou qeou

41. kai met' autou aiman kai idiqwn kai oi loipoi eklegenteV ep' onomatoV tou ainein ton kurion oti eiV ton aiwna to eleoV autou

42. kai met' autwn salpiggeV kai kumbala tou anafwnein kai organa twn wdwn tou qeou uioi idiqwn eiV thn pulhn

43. kai eporeuqh apaV o laoV ekastoV eiV ton oikon autou kai epestreyen dauid tou euloghsai ton oikon autou

“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina