1. Zato David reèe: "Ovo je Dom Jahve i ovo je žrtvenik za paljenice Izraelu!"

2. David zapovjedi da se skupe stranci koji su bili u izraelskoj zemlji i odredi klesare da propisno klešu kamenje za gradnju Doma Božjeg.

3. David je pripravio mnogo željeza za èavle na vratnim krilima i za kvaèice; i bez mjere mnogo tuèa.

4. Mnogo cedrovine, jer su Sidonci i Tirci dovozili mnogo cedrovih drva Davidu.

5. Jer David mišljaše: "Moj je sin Salomon mlad i nježan, a Dom koji treba graditi Jahvi mora biti velièanstven, na slavu i èast po svim zemljama. Hajde da mu sve pripravim." I David je pripravio mnogo toga prije svoje smrti.

6. Potom dozva sina Salomona i zapovjedi mu da sagradi Dom Jahvi, Bogu Izraelovu.

7. Još David reèe Salomonu: "Sine! Bio sam nakanio u srcu da sagradim Dom imenu Jahve, svoga Boga.

8. Ali mi je došla Jahvina rijeè: 'Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; neæeš ti graditi Doma mome imenu jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom.

9. Gle, rodit æe ti se sin; on æe biti miroljubac i dat æu mu mir od svih njegovih neprijatelja odasvud unaokolo; ime æe mu biti Salomon. Mir i pokoj dat æu Izraelu za njegova vremena.

10. On æe sagraditi Dom mome imenu, on æe mi biti sin, a ja æu njemu biti otac i utvrdit æu njegovo kraljevsko prijestolje nad Izraelom zauvijek.'

11. Sada, moj sine, neka bude Jahve s tobom da izvršiš i sagradiš Dom Jahve, svoga Boga, kao što je rekao za te.

12. Samo neka ti Jahve poda razum i mudrost kad te postavi nad Izraelom zato da se držiš Zakona Jahve, svoga Boga!

13. Bit æeš sretan budeš li brižno vršio uredbe i zakone koje je Jahve preko Mojsija dao Izraelu. Budi junak i hrabar, ne boj se i ne plaši se!

14. Ja sam, evo, svojim trudom pripravio za Dom Jahvin sto tisuæa zlatnih talenata i milijun srebrnih talenata, a tuèa i željeza bez mjere, jer ga je tako mnogo. Pripravio sam i drva i kamenja, a i ti dodaj nešto k tomu.

15. Imaš mnogo valjanih radnika, klesara, zidara, tesara i svakovrsnih vještaka u svakom umijeæu;

16. zlatu, srebru, tuèu i željezu nema mjere; idi, dakle, i gradi, i neka Jahve bude s tobom!"

17. Tada David zapovjedi svim izraelskim knezovima da pomažu njegovu sinu Salomonu:

18. "Nije li s vama Jahve, Bog vaš, koji vam je dao mir odasvud unaokolo jer je predao u moje ruke stanovnike ove zemlje i zemlja je pokorena pred Jahvom i pred njegovim narodom.

19. Sada, dakle, pregnite svojim srcem i svojom dušom da tražite Jahvu, svoga Boga; idite i gradite Svetište Bogu Jahvi, unesite Kovèeg saveza Jahvina i Božje sveto posuðe u Dom koji æe se sagraditi Jahvinu imenu!"
Visite nossa livraria“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina