1. o laoV o poreuomenoV en skotei idete fwV mega oi katoikounteV en cwra kai skia qanatou fwV lamyei ef' umaV

2. to pleiston tou laou o kathgageV en eufrosunh sou kai eufranqhsontai enwpion sou wV oi eufrainomenoi en amhtw kai on tropon oi diairoumenoi skula

3. dioti afhrhtai o zugoV o ep' autwn keimenoV kai h rabdoV h epi tou trachlou autwn thn gar rabdon twn apaitountwn dieskedasen kurioV wV th hmera th epi madiam

4. oti pasan stolhn episunhgmenhn dolw kai imation meta katallaghV apoteisousin kai qelhsousin ei egenhqhsan purikaustoi

5. oti paidion egennhqh hmin uioV kai edoqh hmin ou h arch egenhqh epi tou wmou autou kai kaleitai to onoma autou megalhV boulhV aggeloV egw gar axw eirhnhn epi touV arcontaV eirhnhn kai ugieian autw

6. megalh h arch autou kai thV eirhnhV autou ouk estin orion epi ton qronon dauid kai thn basileian autou katorqwsai authn kai antilabesqai authV en dikaiosunh kai en krimati apo tou nun kai eiV ton aiwna cronon o zhloV kuriou sabawq poihsei tauta

7. qanaton apesteilen kurioV epi iakwb kai hlqen epi israhl

8. kai gnwsontai paV o laoV tou efraim kai oi egkaqhmenoi en samareia ef' ubrei kai uyhlh kardia legonteV

9. plinqoi peptwkasin alla deute laxeuswmen liqouV kai ekkoywmen sukaminouV kai kedrouV kai oikodomhswmen eautoiV purgon

10. kai raxei o qeoV touV epanistanomenouV ep' oroV siwn ep' autouV kai touV ecqrouV autwn diaskedasei

11. surian af' hliou anatolwn kai touV ellhnaV af' hliou dusmwn touV katesqiontaV ton israhl olw tw stomati epi toutoiV pasin ouk apestrafh o qumoV all' eti h ceir uyhlh

12. kai o laoV ouk apestrafh ewV eplhgh kai ton kurion ouk exezhthsan

13. kai afeilen kurioV apo israhl kefalhn kai ouran megan kai mikron en mia hmera

14. presbuthn kai touV ta proswpa qaumazontaV auth h arch kai profhthn didaskonta anoma outoV h oura

15. kai esontai oi makarizonteV ton laon touton planwnteV kai planwsin opwV katapiwsin autouV

16. dia touto epi touV neaniskouV autwn ouk eufranqhsetai o qeoV kai touV orfanouV autwn kai taV chraV autwn ouk elehsei oti panteV anomoi kai ponhroi kai pan stoma lalei adika epi pasin toutoiV ouk apestrafh o qumoV all' eti h ceir uyhlh

17. kai kauqhsetai wV pur h anomia kai wV agrwstiV xhra brwqhsetai upo puroV kai kauqhsetai en toiV dasesi tou drumou kai sugkatafagetai ta kuklw twn bounwn panta

18. dia qumon orghV kuriou sugkekautai h gh olh kai estai o laoV wV upo puroV katakekaumenoV anqrwpoV ton adelfon autou ouk elehsei

19. alla ekklinei eiV ta dexia oti peinasei kai fagetai ek twn aristerwn kai ou mh emplhsqh anqrwpoV esqwn taV sarkaV tou bracionoV autou

20. fagetai gar manassh tou efraim kai efraim tou manassh oti ama poliorkhsousin ton ioudan epi toutoiV pasin ouk apestrafh o qumoV all' eti h ceir uyhlh

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina