1. orasiV hn eiden hsaiaV uioV amwV hn eiden kata thV ioudaiaV kai kata ierousalhm en basileia oziou kai iwaqam kai acaz kai ezekiou oi ebasileusan thV ioudaiaV

2. akoue ourane kai enwtizou gh oti kurioV elalhsen uiouV egennhsa kai uywsa autoi de me hqethsan

3. egnw bouV ton kthsamenon kai onoV thn fatnhn tou kuriou autou israhl de me ouk egnw kai o laoV me ou sunhken

4. ouai eqnoV amartwlon laoV plhrhV amartiwn sperma ponhron uioi anomoi egkatelipate ton kurion kai parwrgisate ton agion tou israhl

5. ti eti plhghte prostiqenteV anomian pasa kefalh eiV ponon kai pasa kardia eiV luphn

6. apo podwn ewV kefalhV oute trauma oute mwlwy oute plhgh flegmainousa ouk estin malagma epiqeinai oute elaion oute katadesmouV

7. h gh umwn erhmoV ai poleiV umwn purikaustoi thn cwran umwn enwpion umwn allotrioi katesqiousin authn kai hrhmwtai katestrammenh upo lawn allotriwn

8. egkataleifqhsetai h qugathr siwn wV skhnh en ampelwni kai wV opwrofulakion en sikuhratw wV poliV poliorkoumenh

9. kai ei mh kurioV sabawq egkatelipen hmin sperma wV sodoma an egenhqhmen kai wV gomorra an wmoiwqhmen

10. akousate logon kuriou arconteV sodomwn prosecete nomon qeou laoV gomorraV

11. ti moi plhqoV twn qusiwn umwn legei kurioV plhrhV eimi olokautwmatwn kriwn kai stear arnwn kai aima taurwn kai tragwn ou boulomai

12. oud' ean erchsqe ofqhnai moi tiV gar exezhthsen tauta ek twn ceirwn umwn patein thn aulhn mou

13. ou prosqhsesqe ean ferhte semidalin mataion qumiama bdelugma moi estin taV noumhniaV umwn kai ta sabbata kai hmeran megalhn ouk anecomai nhsteian kai argian

14. kai taV noumhniaV umwn kai taV eortaV umwn misei h yuch mou egenhqhte moi eiV plhsmonhn ouketi anhsw taV amartiaV umwn

15. otan taV ceiraV ekteinhte proV me apostreyw touV ofqalmouV mou af' umwn kai ean plhqunhte thn dehsin ouk eisakousomai umwn ai gar ceireV umwn aimatoV plhreiV

16. lousasqe kaqaroi genesqe afelete taV ponhriaV apo twn yucwn umwn apenanti twn ofqalmwn mou pausasqe apo twn ponhriwn umwn

17. maqete kalon poiein ekzhthsate krisin rusasqe adikoumenon krinate orfanw kai dikaiwsate chran

18. kai deute kai dielegcqwmen legei kurioV kai ean wsin ai amartiai umwn wV foinikoun wV ciona leukanw ean de wsin wV kokkinon wV erion leukanw

19. kai ean qelhte kai eisakoushte mou ta agaqa thV ghV fagesqe

20. ean de mh qelhte mhde eisakoushte mou macaira umaV katedetai to gar stoma kuriou elalhsen tauta

21. pwV egeneto pornh poliV pisth siwn plhrhV krisewV en h dikaiosunh ekoimhqh en auth nun de foneutai

22. to argurion umwn adokimon oi kaphloi sou misgousi ton oinon udati

23. oi arconteV sou apeiqousin koinwnoi kleptwn agapwnteV dwra diwkonteV antapodoma orfanoiV ou krinonteV kai krisin chrwn ou proseconteV

24. dia touto tade legei o despothV kurioV sabawq ouai oi iscuonteV israhl ou pausetai gar mou o qumoV en toiV upenantioiV kai krisin ek twn ecqrwn mou poihsw

25. kai epaxw thn ceira mou epi se kai purwsw se eiV kaqaron touV de apeiqountaV apolesw kai afelw pantaV anomouV apo sou kai pantaV uperhfanouV tapeinwsw

26. kai episthsw touV kritaV sou wV to proteron kai touV sumboulouV sou wV to ap' archV kai meta tauta klhqhsh poliV dikaiosunhV mhtropoliV pisth siwn

27. meta gar krimatoV swqhsetai h aicmalwsia authV kai meta elehmosunhV

28. kai suntribhsontai oi anomoi kai oi amartwloi ama kai oi egkataleiponteV ton kurion suntelesqhsontai

29. dioti aiscunqhsontai epi toiV eidwloiV autwn a autoi hboulonto kai ephscunqhsan epi toiV khpoiV autwn a epequmhsan

30. esontai gar wV terebinqoV apobeblhkuia ta fulla kai wV paradeisoV udwr mh ecwn

31. kai estai h iscuV autwn wV kalamh stippuou kai ai ergasiai autwn wV spinqhreV puroV kai katakauqhsontai oi anomoi kai oi amartwloi ama kai ouk estai o sbeswn

“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina