1. kai eipen samouhl proV panta andra israhl idou hkousa fwnhV umwn eiV panta osa eipate moi kai ebasileusa ef' umaV basilea

2. kai nun idou o basileuV diaporeuetai enwpion umwn kagw geghraka kai kaqhsomai kai oi uioi mou idou en umin kagw idou dielhluqa enwpion umwn ek neothtoV mou kai ewV thV hmeraV tauthV

3. idou egw apokriqhte kat' emou enwpion kuriou kai enwpion cristou autou moscon tinoV eilhfa h onon tinoV eilhfa h tina katedunasteusa umwn h tina exepiesa h ek ceiroV tinoV eilhfa exilasma kai upodhma apokriqhte kat' emou kai apodwsw umin

4. kai eipan proV samouhl ouk hdikhsaV hmaV kai ou katedunasteusaV kai ouk eqlasaV hmaV kai ouk eilhfaV ek ceiroV oudenoV ouden

5. kai eipen samouhl proV ton laon martuV kurioV en umin kai martuV cristoV autou shmeron en tauth th hmera oti ouc eurhkate en ceiri mou ouqen kai eipan martuV

6. kai eipen samouhl proV ton laon legwn martuV kurioV o poihsaV ton mwushn kai ton aarwn o anagagwn touV pateraV hmwn ex aiguptou

7. kai nun katasthte kai dikasw umaV enwpion kuriou kai apaggelw umin thn pasan dikaiosunhn kuriou a epoihsen en umin kai en toiV patrasin umwn

8. wV eishlqen iakwb kai oi uioi autou eiV aigupton kai etapeinwsen autouV aiguptoV kai ebohsan oi patereV hmwn proV kurion kai apesteilen kurioV ton mwushn kai ton aarwn kai exhgagen touV pateraV hmwn ex aiguptou kai katwkisen autouV en tw topw toutw

9. kai epelaqonto kuriou tou qeou autwn kai apedoto autouV eiV ceiraV sisara arcistrathgou iabin basilewV aswr kai eiV ceiraV allofulwn kai eiV ceiraV basilewV mwab kai epolemhsan en autoiV

10. kai ebohsan proV kurion kai elegon hmartomen oti egkatelipomen ton kurion kai edouleusamen toiV baalim kai toiV alsesin kai nun exelou hmaV ek ceiroV ecqrwn hmwn kai douleusomen soi

11. kai apesteilen kurioV ton ierobaal kai ton barak kai ton iefqae kai ton samouhl kai exeilato umaV ek ceiroV ecqrwn umwn twn kukloqen kai katwkeite pepoiqoteV

12. kai eidete oti naaV basileuV uiwn ammwn hlqen ef' umaV kai eipate ouci all' h oti basileuV basileusei ef' hmwn kai kurioV o qeoV hmwn basileuV hmwn

13. kai nun idou o basileuV on exelexasqe kai idou dedwken kurioV ef' umaV basilea

14. ean fobhqhte ton kurion kai douleushte autw kai akoushte thV fwnhV autou kai mh erishte tw stomati kuriou kai hte kai umeiV kai o basileuV o basileuwn ef' umwn opisw kuriou poreuomenoi

15. ean de mh akoushte thV fwnhV kuriou kai erishte tw stomati kuriou kai estai ceir kuriou epi umaV kai epi ton basilea umwn

16. kai nun katasthte kai idete to rhma to mega touto o o kurioV poihsei en ofqalmoiV umwn

17. ouci qerismoV purwn shmeron epikalesomai kurion kai dwsei fwnaV kai ueton kai gnwte kai idete oti h kakia umwn megalh hn epoihsate enwpion kuriou aithsanteV eautoiV basilea

18. kai epekalesato samouhl ton kurion kai edwken kurioV fwnaV kai ueton en th hmera ekeinh kai efobhqhsan paV o laoV ton kurion sfodra kai ton samouhl

19. kai eipan paV o laoV proV samouhl proseuxai uper twn doulwn sou proV kurion qeon sou kai ou mh apoqanwmen oti prosteqeikamen proV pasaV taV amartiaV hmwn kakian aithsanteV eautoiV basilea

20. kai eipen samouhl proV ton laon mh fobeisqe umeiV pepoihkate thn pasan kakian tauthn plhn mh ekklinhte apo opisqen kuriou kai douleusate tw kuriw en olh kardia umwn

21. kai mh parabhte opisw twn mhqen ontwn oi ou peranousin ouqen kai oi ouk exelountai oti ouqen eisin

22. oti ouk apwsetai kurioV ton laon autou dia to onoma autou to mega oti epieikewV kurioV proselabeto umaV autw eiV laon

23. kai emoi mhdamwV tou amartein tw kuriw anienai tou proseucesqai peri umwn kai douleusw tw kuriw kai deixw umin thn odon thn agaqhn kai thn euqeian

24. plhn fobeisqe ton kurion kai douleusate autw en alhqeia kai en olh kardia umwn oti eidete a emegalunen meq' umwn

25. kai ean kakia kakopoihshte kai umeiV kai o basileuV umwn prosteqhsesqe

“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina