1. allhlouia episteusa dio elalhsa egw de etapeinwqhn sfodra

2. egw eipa en th ekstasei mou paV anqrwpoV yeusthV

3. ti antapodwsw tw kuriw peri pantwn wn antapedwken moi

4. pothrion swthriou lhmyomai kai to onoma kuriou epikalesomai

6. timioV enantion kuriou o qanatoV twn osiwn autou

7. w kurie egw douloV soV egw douloV soV kai uioV thV paidiskhV sou dierrhxaV touV desmouV mou

8. soi qusw qusian ainesewV

9. taV eucaV mou tw kuriw apodwsw enantion pantoV tou laou autou

10. en aulaiV oikou kuriou en mesw sou ierousalhm

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina