1. pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV

2. toiV en kolassaiV agioiV kai pistoiV adelfoiV en cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

3. eucaristoumen tw qew kai patri tou kuriou hmwn ihsou cristou pantote peri umwn proseucomenoi

4. akousanteV thn pistin umwn en cristw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

5. dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toiV ouranoiV hn prohkousate en tw logw thV alhqeiaV tou euaggeliou

6. tou parontoV eiV umaV kaqwV kai en panti tw kosmw kai estin karpoforoumenon kaqwV kai en umin af hV hmeraV hkousate kai epegnwte thn carin tou qeou en alhqeia

7. kaqwV kai emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn oV estin pistoV uper umwn diakonoV tou cristou

8. o kai dhlwsaV hmin thn umwn agaphn en pneumati

9. dia touto kai hmeiV af hV hmeraV hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoV autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh

10. peripathsai umaV axiwV tou kuriou eiV pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforounteV kai auxanomenoi eiV thn epignwsin tou qeou

11. en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratoV thV doxhV autou eiV pasan upomonhn kai makroqumian meta caraV

12. eucaristounteV tw patri tw ikanwsanti hmaV eiV thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti

13. oV errusato hmaV ek thV exousiaV tou skotouV kai metesthsen eiV thn basileian tou uiou thV agaphV autou

14. en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn amartiwn

15. oV estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotokoV pashV ktisewV

16. oti en autw ektisqh ta panta ta en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothteV eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai eiV auton ektistai

17. kai autoV estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken

18. kai autoV estin h kefalh tou swmatoV thV ekklhsiaV oV estin arch prwtotokoV ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autoV prwteuwn

19. oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai

20. kai di autou apokatallaxai ta panta eiV auton eirhnopoihsaV dia tou aimatoV tou staurou autou di autou eite ta epi thV ghV eite ta en toiV ouranoiV

21. kai umaV pote ontaV aphllotriwmenouV kai ecqrouV th dianoia en toiV ergoiV toiV ponhroiV nuni de apokathllaxen

22. en tw swmati thV sarkoV autou dia tou qanatou parasthsai umaV agiouV kai amwmouV kai anegklhtouV katenwpion autou

23. eige epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thV elpidoV tou euaggeliou ou hkousate tou khrucqentoV en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw pauloV diakonoV

24. nun cairw en toiV paqhmasin mou uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou cristou en th sarki mou uper tou swmatoV autou o estin h ekklhsia

25. hV egenomhn egw diakonoV kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eiV umaV plhrwsai ton logon tou qeou

26. to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nuni de efanerwqh toiV agioiV autou

27. oiV hqelhsen o qeoV gnwrisai tiV o ploutoV thV doxhV tou musthriou toutou en toiV eqnesin oV estin cristoV en umin h elpiV thV doxhV

28. on hmeiV kataggellomen nouqetounteV panta anqrwpon kai didaskonteV panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en cristw ihsou

29. eiV o kai kopiw agwnizomenoV kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina