1. kai anekalesen mwushn kai elalhsen kurioV autw ek thV skhnhV tou marturiou legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV anqrwpoV ex umwn ean prosagagh dwra tw kuriw apo twn kthnwn apo twn bown kai apo twn probatwn prosoisete ta dwra umwn

3. ean olokautwma to dwron autou ek twn bown arsen amwmon prosaxei proV thn quran thV skhnhV tou marturiou prosoisei auto dekton enantion kuriou

4. kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou karpwmatoV dekton autw exilasasqai peri autou

5. kai sfaxousi ton moscon enanti kuriou kai prosoisousin oi uioi aarwn oi iereiV to aima kai prosceousin to aima epi to qusiasthrion kuklw to epi twn qurwn thV skhnhV tou marturiou

6. kai ekdeiranteV to olokautwma meliousin auto kata melh

7. kai epiqhsousin oi uioi aarwn oi iereiV pur epi to qusiasthrion kai epistoibasousin xula epi to pur

8. kai epistoibasousin oi uioi aarwn oi iereiV ta dicotomhmata kai thn kefalhn kai to stear epi ta xula ta epi tou puroV ta onta epi tou qusiasthriou

9. ta de egkoilia kai touV podaV plunousin udati kai epiqhsousin oi iereiV ta panta epi to qusiasthrion karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw

10. ean de apo twn probatwn to dwron autou tw kuriw apo te twn arnwn kai twn erifwn eiV olokautwma arsen amwmon prosaxei auto kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn autou

11. kai sfaxousin auto ek plagiwn tou qusiasthriou proV borran enanti kuriou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereiV to aima autou epi to qusiasthrion kuklw

12. kai dielousin auto kata melh kai thn kefalhn kai to stear kai epistoibasousin auta oi iereiV epi ta xula ta epi tou puroV ta epi tou qusiasthriou

13. kai ta egkoilia kai touV podaV plunousin udati kai prosoisei o iereuV ta panta kai epiqhsei epi to qusiasthrion karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw

14. ean de apo twn peteinwn karpwma prosferhV dwron tw kuriw kai prosoisei apo twn trugonwn h apo twn peristerwn to dwron autou

15. kai prosoisei auto o iereuV proV to qusiasthrion kai apoknisei thn kefalhn kai epiqhsei o iereuV epi to qusiasthrion kai straggiei to aima proV thn basin tou qusiasthriou

16. kai afelei ton prolobon sun toiV pteroiV kai ekbalei auto para to qusiasthrion kata anatolaV eiV ton topon thV spodou

17. kai ekklasei auto ek twn pterugwn kai ou dielei kai epiqhsei auto o iereuV epi to qusiasthrion epi ta xula ta epi tou puroV karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina