1. logoi amwV oi egenonto en nakkarim ek qekoue ouV eiden uper ierousalhm en hmeraiV oziou basilewV iouda kai en hmeraiV ieroboam tou iwaV basilewV israhl pro duo etwn tou seismou

2. kai eipen kurioV ek siwn efqegxato kai ex ierousalhm edwken fwnhn autou kai epenqhsan ai nomai twn poimenwn kai exhranqh h korufh tou karmhlou

3. kai eipen kurioV epi taiV trisin asebeiaiV damaskou kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn eprizon priosin sidhroiV taV en gastri ecousaV twn en galaad

4. kai exapostelw pur eiV ton oikon azahl kai katafagetai qemelia uiou ader

5. kai suntriyw moclouV damaskou kai exoleqreusw katoikountaV ek pediou wn kai katakoyw fulhn ex andrwn carran kai aicmalwteuqhsetai laoV suriaV epiklhtoV legei kurioV

6. tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV gazhV kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai autouV eneken tou aicmalwteusai autouV aicmalwsian tou salwmwn tou sugkleisai eiV thn idoumaian

7. kai exapostelw pur epi ta teich gazhV kai katafagetai qemelia authV

8. kai exoleqreusw katoikountaV ex azwtou kai exarqhsetai fulh ex askalwnoV kai epaxw thn ceira mou epi akkarwn kai apolountai oi kataloipoi twn allofulwn legei kurioV

9. tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV turou kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai authn anq' wn sunekleisan aicmalwsian tou salwmwn eiV thn idoumaian kai ouk emnhsqhsan diaqhkhV adelfwn

10. kai exapostelw pur epi ta teich turou kai katafagetai qemelia authV

11. tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV thV idoumaiaV kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai autouV eneka tou diwxai autouV en romfaia ton adelfon autou kai elumhnato mhtran epi ghV kai hrpasen eiV marturion frikhn autou kai to ormhma autou efulaxen eiV neikoV

12. kai exapostelw pur eiV qaiman kai katafagetai qemelia teicewn authV

13. tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV uiwn ammwn kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn anescizon taV en gastri ecousaV twn galaaditwn opwV emplatunwsin ta oria autwn

14. kai anayw pur epi ta teich rabba kai katafagetai qemelia authV meta kraughV en hmera polemou kai seisqhsetai en hmera sunteleiaV authV

15. kai poreusontai oi basileiV authV en aicmalwsia oi iereiV autwn kai oi arconteV autwn epi to auto legei kurioV


“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina