1. tauta ta onomata twn uiwn israhl twn eispeporeumenwn eiV aigupton ama iakwb tw patri autwn ekastoV panoikia autwn eishlqosan

2. roubhn sumewn leui ioudaV

3. issacar zaboulwn kai beniamin

4. dan kai nefqali gad kai ashr

5. iwshf de hn en aiguptw hsan de pasai yucai ex iakwb pente kai ebdomhkonta

6. eteleuthsen de iwshf kai panteV oi adelfoi autou kai pasa h genea ekeinh

7. oi de uioi israhl huxhqhsan kai eplhqunqhsan kai cudaioi egenonto kai katiscuon sfodra sfodra eplhqunen de h gh autouV

8. anesth de basileuV eteroV ep' aigupton oV ouk hdei ton iwshf

9. eipen de tw eqnei autou idou to genoV twn uiwn israhl mega plhqoV kai iscuei uper hmaV

10. deute oun katasofiswmeqa autouV mhpote plhqunqh kai hnika an sumbh hmin polemoV prosteqhsontai kai outoi proV touV upenantiouV kai ekpolemhsanteV hmaV exeleusontai ek thV ghV

11. kai epesthsen autoiV epistataV twn ergwn ina kakwswsin autouV en toiV ergoiV kai wkodomhsan poleiV ocuraV tw faraw thn te piqwm kai ramessh kai wn h estin hliou poliV

12. kaqoti de autouV etapeinoun tosoutw pleiouV eginonto kai iscuon sfodra sfodra kai ebdelussonto oi aiguptioi apo twn uiwn israhl

13. kai katedunasteuon oi aiguptioi touV uiouV israhl bia

14. kai katwdunwn autwn thn zwhn en toiV ergoiV toiV sklhroiV tw phlw kai th plinqeia kai pasi toiV ergoiV toiV en toiV pedioiV kata panta ta erga wn katedoulounto autouV meta biaV

15. kai eipen o basileuV twn aiguptiwn taiV maiaiV twn ebraiwn th mia autwn h onoma sepfwra kai to onoma thV deuteraV foua

16. kai eipen otan maiousqe taV ebraiaV kai wsin proV tw tiktein ean men arsen h apokteinate auto ean de qhlu peripoieisqe auto

17. efobhqhsan de ai maiai ton qeon kai ouk epoihsan kaqoti sunetaxen autaiV o basileuV aiguptou kai ezwogonoun ta arsena

18. ekalesen de o basileuV aiguptou taV maiaV kai eipen autaiV ti oti epoihsate to pragma touto kai ezwogoneite ta arsena

19. eipan de ai maiai tw faraw ouc wV gunaikeV aiguptou ai ebraiai tiktousin gar prin h eiselqein proV autaV taV maiaV kai etikton

20. eu de epoiei o qeoV taiV maiaiV kai eplhqunen o laoV kai iscuen sfodra

21. epeidh efobounto ai maiai ton qeon epoihsan eautaiV oikiaV

22. sunetaxen de faraw panti tw law autou legwn pan arsen o ean tecqh toiV ebraioiV eiV ton potamon riyate kai pan qhlu zwogoneite auto


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina