1. to rhma tou qeou o egeneto epi ieremian ton tou celkiou ek twn ierewn oV katwkei en anaqwq en gh beniamin

2. oV egenhqh logoV tou qeou proV auton en taiV hmeraiV iwsia uiou amwV basilewV iouda etouV triskaidekatou en th basileia autou

3. kai egeneto en taiV hmeraiV iwakim uiou iwsia basilewV iouda ewV endekatou etouV sedekia uiou iwsia basilewV iouda ewV thV aicmalwsiaV ierousalhm en tw pemptw mhni

4. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

5. pro tou me plasai se en koilia epistamai se kai pro tou se exelqein ek mhtraV hgiaka se profhthn eiV eqnh teqeika se

6. kai eipa w despota kurie idou ouk epistamai lalein oti newteroV egw eimi

7. kai eipen kurioV proV me mh lege oti newteroV egw eimi oti proV pantaV ouV ean exaposteilw se poreush kai kata panta osa ean enteilwmai soi lalhseiV

8. mh fobhqhV apo proswpou autwn oti meta sou egw eimi tou exaireisqai se legei kurioV

9. kai exeteinen kurioV thn ceira autou proV me kai hyato tou stomatoV mou kai eipen kurioV proV me idou dedwka touV logouV mou eiV to stoma sou

10. idou katestaka se shmeron epi eqnh kai basileiaV ekrizoun kai kataskaptein kai apolluein kai anoikodomein kai katafuteuein

11. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn ti su oraV ieremia kai eipa bakthrian karuinhn

12. kai eipen kurioV proV me kalwV ewrakaV dioti egrhgora egw epi touV logouV mou tou poihsai autouV

13. kai egeneto logoV kuriou proV me ek deuterou legwn ti su oraV kai eipa lebhta upokaiomenon kai to proswpon autou apo proswpou borra

14. kai eipen kurioV proV me apo proswpou borra ekkauqhsetai ta kaka epi pantaV touV katoikountaV thn ghn

15. dioti idou egw sugkalw pasaV taV basileiaV apo borra thV ghV legei kurioV kai hxousin kai qhsousin ekastoV ton qronon autou epi ta proqura twn pulwn ierousalhm kai epi panta ta teich ta kuklw authV kai epi pasaV taV poleiV iouda

16. kai lalhsw proV autouV meta krisewV peri pashV thV kakiaV autwn wV egkatelipon me kai equsan qeoiV allotrioiV kai prosekunhsan toiV ergoiV twn ceirwn autwn

17. kai su perizwsai thn osfun sou kai anasthqi kai eipon proV autouV panta osa an enteilwmai soi mh fobhqhV apo proswpou autwn mhde ptohqhV enantion autwn oti meta sou egw eimi tou exaireisqai se legei kurioV

18. idou teqeika se en th shmeron hmera wV polin ocuran kai wV teicoV calkoun ocuron apasin toiV basileusin iouda kai toiV arcousin autou kai tw law thV ghV

19. kai polemhsousin se kai ou mh dunwntai proV se dioti meta sou egw eimi tou exaireisqai se eipen kurioV


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina