1. en tw deuterw etei epi dareiou tou basilewV en tw mhni tw ektw mia tou mhnoV egeneto logoV kuriou en ceiri aggaiou tou profhtou legwn eipon dh proV zorobabel ton tou salaqihl ek fulhV iouda kai proV ihsoun ton tou iwsedek ton ierea ton megan legwn

2. tade legei kurioV pantokratwr legwn o laoV outoV legousin ouc hkei o kairoV tou oikodomhsai ton oikon kuriou

3. kai egeneto logoV kuriou en ceiri aggaiou tou profhtou legwn

4. ei kairoV umin men estin tou oikein en oikoiV umwn koilostaqmoiV o de oikoV outoV exhrhmwtai

5. kai nun tade legei kurioV pantokratwr taxate dh taV kardiaV umwn eiV taV odouV umwn

6. espeirate polla kai eishnegkate oliga efagete kai ouk eiV plhsmonhn epiete kai ouk eiV meqhn periebalesqe kai ouk eqermanqhte en autoiV kai o touV misqouV sunagwn sunhgagen eiV desmon tetruphmenon

7. tade legei kurioV pantokratwr qesqe taV kardiaV umwn eiV taV odouV umwn

8. anabhte epi to oroV kai koyate xula kai oikodomhsate ton oikon kai eudokhsw en autw kai endoxasqhsomai eipen kurioV

9. epebleyate eiV polla kai egeneto oliga kai eishnecqh eiV ton oikon kai exefushsa auta dia touto tade legei kurioV pantokratwr anq' wn o oikoV mou estin erhmoV umeiV de diwkete ekastoV eiV ton oikon autou

10. dia touto anexei o ouranoV apo drosou kai h gh uposteleitai ta ekforia authV

11. kai epaxw romfaian epi thn ghn kai epi ta orh kai epi ton siton kai epi ton oinon kai epi to elaion kai osa ekferei h gh kai epi touV anqrwpouV kai epi ta kthnh kai epi pantaV touV ponouV twn ceirwn autwn

12. kai hkousen zorobabel o tou salaqihl ek fulhV iouda kai ihsouV o tou iwsedek o iereuV o megaV kai panteV oi kataloipoi tou laou thV fwnhV kuriou tou qeou autwn kai twn logwn aggaiou tou profhtou kaqoti exapesteilen auton kurioV o qeoV autwn proV autouV kai efobhqh o laoV apo proswpou kuriou

13. kai eipen aggaioV o aggeloV kuriou tw law egw eimi meq' umwn legei kurioV

14. kai exhgeiren kurioV to pneuma zorobabel tou salaqihl ek fulhV iouda kai to pneuma ihsou tou iwsedek tou ierewV tou megalou kai to pneuma twn kataloipwn pantoV tou laou kai eishlqon kai epoioun erga en tw oikw kuriou pantokratoroV qeou autwn

15. th tetradi kai eikadi tou mhnoV tou ektou tw deuterw etei epi dareiou tou basilewV


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina