1. eiV to teloV uper twn lhnwn toiV uioiV kore yalmoV

2. wV agaphta ta skhnwmata sou kurie twn dunamewn

3. epipoqei kai ekleipei h yuch mou eiV taV aulaV tou kuriou h kardia mou kai h sarx mou hgalliasanto epi qeon zwnta

4. kai gar strouqion euren eautw oikian kai trugwn nossian eauth ou qhsei ta nossia authV ta qusiasthria sou kurie twn dunamewn o basileuV mou kai o qeoV mou

5. makarioi oi katoikounteV en tw oikw sou eiV touV aiwnaV twn aiwnwn ainesousin se diayalma

6. makarioV anhr ou estin h antilhmyiV autou para sou kurie anabaseiV en th kardia autou dieqeto

7. en th koiladi tou klauqmwnoV eiV topon on eqeto kai gar eulogiaV dwsei o nomoqetwn

8. poreusontai ek dunamewV eiV dunamin ofqhsetai o qeoV twn qewn en siwn

9. kurie o qeoV twn dunamewn eisakouson thV proseuchV mou enwtisai o qeoV iakwb diayalma

10. uperaspista hmwn ide o qeoV kai epibleyon epi to proswpon tou cristou sou

11. oti kreisswn hmera mia en taiV aulaiV sou uper ciliadaV exelexamhn pararripteisqai en tw oikw tou qeou mallon h oikein en skhnwmasin amartwlwn

12. oti eleon kai alhqeian agapa kurioV o qeoV carin kai doxan dwsei kurioV ou sterhsei ta agaqa touV poreuomenouV en akakia

13. kurie twn dunamewn makarioV anqrwpoV o elpizwn epi se

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina