1. toiV adelfoiV toiV kat' aigupton ioudaioiV cairein oi adelfoi oi en ierosolumoiV ioudaioi kai oi en th cwra thV ioudaiaV eirhnhn agaqhn

2. kai agaqopoihsai umin o qeoV kai mnhsqeih thV diaqhkhV autou thV proV abraam kai isaak kai iakwb twn doulwn autou twn pistwn

3. kai dwh umin kardian pasin eiV to sebesqai auton kai poiein autou ta qelhmata kardia megalh kai yuch boulomenh

4. kai dianoixai thn kardian umwn en tw nomw autou kai en toiV prostagmasin kai eirhnhn poihsai

5. kai epakousai umwn twn dehsewn kai katallageih umin kai mh umaV egkatalipoi en kairw ponhrw

6. kai nun wde esmen proseucomenoi peri umwn

7. basileuontoV dhmhtriou etouV ekatostou exhkostou enatou hmeiV oi ioudaioi gegrafamen umin en th qliyei kai en th akmh th epelqoush hmin en toiV etesin toutoiV af' ou apesth iaswn kai oi met' autou apo thV agiaV ghV kai thV basileiaV

8. kai enepurisan ton pulwna kai execean aima aqwon kai edehqhmen tou kuriou kai eishkousqhmen kai proshnegkamen qusian kai semidalin kai exhyamen touV lucnouV kai proeqhkamen touV artouV

9. kai nun ina aghte taV hmeraV thV skhnophgiaV tou caseleu mhnoV etouV ekatostou ogdohkostou kai ogdoou

10. oi en ierosolumoiV kai oi en th ioudaia kai h gerousia kai ioudaV aristoboulw didaskalw ptolemaiou tou basilewV onti de apo tou twn cristwn ierewn genouV kai toiV en aiguptw ioudaioiV cairein kai ugiainein

11. ek megalwn kindunwn upo tou qeou seswsmenoi megalwV eucaristoumen autw wV an proV basilea paratassomenoi

12. autoV gar exebrasen touV parataxamenouV en th agia polei

13. eiV thn persida genomenoV gar o hgemwn kai h peri auton anupostatoV dokousa einai dunamiV katekophsan en tw thV nanaiaV ierw paralogismw crhsamenwn twn peri thn nanaian ierewn

14. wV gar sunoikhswn auth paregeneto eiV ton topon o te antiocoV kai oi sun autw filoi carin tou labein ta crhmata pleiona eiV fernhV logon

15. kai proqentwn auta twn ierewn tou nanaiou kakeinou proselqontoV met' oligwn eiV ton peribolon tou temenouV sugkleisanteV to ieron wV eishlqen antiocoV

16. anoixanteV thn tou fatnwmatoV krupthn quran ballonteV petrouV sunekeraunwsan ton hgemona kai melh poihsanteV kai taV kefalaV afelonteV toiV exw parerriyan

17. kata panta euloghtoV hmwn o qeoV oV paredwken touV asebhsantaV

18. mellonteV agein en tw caseleu pempth kai eikadi ton kaqarismon tou ierou deon hghsameqa diasafhsai umin ina kai autoi aghte skhnophgiaV kai tou puroV ote neemiaV o oikodomhsaV to te ieron kai to qusiasthrion anhnegken qusiaV

19. kai gar ote eiV thn persikhn hgonto hmwn oi patereV oi tote eusebeiV iereiV labonteV apo tou puroV tou qusiasthriou laqraiwV katekruyan en koilwmati freatoV taxin econtoV anudron en w kathsfalisanto wste pasin agnwston einai ton topon

20. dielqontwn de etwn ikanwn ote edoxen tw qew apostaleiV neemiaV upo tou basilewV thV persidoV touV ekgonouV twn ierewn twn apokruyantwn epemyen epi to pur wV de diesafhsan hmin mh eurhkenai pur alla udwr pacu ekeleusen autouV apobayantaV ferein

21. wV de anhnecqh ta twn qusiwn ekeleusen touV iereiV neemiaV epirranai tw udati ta te xula kai ta epikeimena

22. wV de egeneto touto kai cronoV dihlqen o te hlioV anelamyen proteron epinefhV wn anhfqh pura megalh wste qaumasai pantaV

23. proseuchn de epoihsanto oi iereiV dapanwmenhV thV qusiaV oi te iereiV kai panteV katarcomenou iwnaqou twn de loipwn epifwnountwn wV neemiou

24. hn de h proseuch ton tropon ecousa touton kurie kurie o qeoV o pantwn ktisthV o foberoV kai iscuroV kai dikaioV kai elehmwn o monoV basileuV kai crhstoV

25. o monoV corhgoV o monoV dikaioV kai pantokratwr kai aiwnioV o diaswzwn ton israhl ek pantoV kakou o poihsaV touV pateraV eklektouV kai agiasaV autouV

26. prosdexai thn qusian uper pantoV tou laou sou israhl kai diafulaxon thn merida sou kai kaqagiason

27. episunagage thn diasporan hmwn eleuqerwson touV douleuontaV en toiV eqnesin touV exouqenhmenouV kai bdeluktouV epide kai gnwtwsan ta eqnh oti su ei o qeoV hmwn

28. basanison touV katadunasteuontaV kai exubrizontaV en uperhfania

29. katafuteuson ton laon sou eiV ton topon ton agion sou kaqwV eipen mwushV

30. oi de iereiV epeyallon touV umnouV

31. kaqwV de anhlwqh ta thV qusiaV kai to perileipomenon udwr o neemiaV ekeleusen liqouV meizonaV katacein

32. wV de touto egenhqh flox anhfqh tou de apo tou qusiasthriou antilamyantoV fwtoV edapanhqh

33. wV de faneron egenhqh to pragma kai dihggelh tw basilei twn perswn oti eiV ton topon ou to pur ekruyan oi metacqenteV iereiV to udwr efanh af' ou kai oi peri ton neemian hgnisan ta thV qusiaV

34. perifraxaV de o basileuV ieron epoihsen dokimasaV to pragma

35. kai oiV ecarizeto o basileuV polla diafora elambanen kai metedidou

36. proshgoreusan de oi peri ton neemian touto nefqar o diermhneuetai kaqarismoV kaleitai de para toiV polloiV nefqai


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina