1. kai outoi oi logoi tou bibliou ouV egrayen barouc uioV nhriou uiou maasaiou uiou sedekiou uiou asadiou uiou celkiou en babulwni

2. en tw etei tw pemptw en ebdomh tou mhnoV en tw kairw w elabon oi caldaioi thn ierousalhm kai eneprhsan authn en puri

3. kai anegnw barouc touV logouV tou bibliou toutou en wsin ieconiou uiou iwakim basilewV iouda kai en wsi pantoV tou laou twn ercomenwn proV thn biblon

4. kai en wsin twn dunatwn kai uiwn twn basilewn kai en wsi twn presbuterwn kai en wsi pantoV tou laou apo mikrou ewV megalou pantwn twn katoikountwn en babulwni epi potamou soud

5. kai eklaion kai enhsteuon kai huconto enantion kuriou

6. kai sunhgagon argurion kaqa ekastou hdunato h ceir

7. kai apesteilan eiV ierousalhm proV iwakim uion celkiou uiou salwm ton ierea kai proV touV iereiV kai proV panta ton laon touV eureqentaV met' autou en ierousalhm

8. en tw labein auton ta skeuh oikou kuriou ta exenecqenta ek tou naou apostreyai eiV ghn iouda th dekath tou siouan skeuh argura a epoihsen sedekiaV uioV iwsia basileuV iouda

9. meta to apoikisai naboucodonosor basilea babulwnoV ton ieconian kai touV arcontaV kai touV desmwtaV kai touV dunatouV kai ton laon thV ghV apo ierousalhm kai hgagen auton eiV babulwna

10. kai eipan idou apesteilamen proV umaV argurion kai agorasate tou arguriou olokautwmata kai peri amartiaV kai libanon kai poihsate manna kai anoisate epi to qusiasthrion kuriou qeou hmwn

11. kai proseuxasqe peri thV zwhV naboucodonosor basilewV babulwnoV kai eiV zwhn baltasar uiou autou ina wsin ai hmerai autwn wV ai hmerai tou ouranou epi thV ghV

12. kai dwsei kurioV iscun hmin kai fwtisei touV ofqalmouV hmwn kai zhsomeqa upo thn skian naboucodonosor basilewV babulwnoV kai upo thn skian baltasar uiou autou kai douleusomen autoiV hmeraV pollaV kai eurhsomen carin enantion autwn

13. kai proseuxasqe peri hmwn proV kurion ton qeon hmwn oti hmartomen tw kuriw qew hmwn kai ouk apestreyen o qumoV kuriou kai h orgh autou af' hmwn ewV thV hmeraV tauthV

14. kai anagnwsesqe to biblion touto o apesteilamen proV umaV exagoreusai en oikw kuriou en hmera eorthV kai en hmeraiV kairou

15. kai ereite tw kuriw qew hmwn h dikaiosunh hmin de aiscunh twn proswpwn wV h hmera auth anqrwpw iouda kai toiV katoikousin ierousalhm

16. kai toiV basileusin hmwn kai toiV arcousin hmwn kai toiV iereusin hmwn kai toiV profhtaiV hmwn kai toiV patrasin hmwn

17. wn hmartomen enanti kuriou

18. kai hpeiqhsamen autw kai ouk hkousamen thV fwnhV kuriou qeou hmwn poreuesqai toiV prostagmasin kuriou oiV edwken kata proswpon hmwn

19. apo thV hmeraV hV exhgagen kurioV touV pateraV hmwn ek ghV aiguptou kai ewV thV hmeraV tauthV hmeqa apeiqounteV proV kurion qeon hmwn kai escediazomen proV to mh akouein thV fwnhV autou

20. kai ekollhqh eiV hmaV ta kaka kai h ara hn sunetaxen kurioV tw mwush paidi autou en hmera h exhgagen touV pateraV hmwn ek ghV aiguptou dounai hmin ghn reousan gala kai meli wV h hmera auth

21. kai ouk hkousamen thV fwnhV kuriou tou qeou hmwn kata pantaV touV logouV twn profhtwn wn apesteilen proV hmaV

22. kai wcomeqa ekastoV en dianoia kardiaV autou thV ponhraV ergazesqai qeoiV eteroiV poihsai ta kaka kat' ofqalmouV kuriou qeou hmwn


“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina