1. kai egeneto meta to apoqanein saoul kai dauid anestreyen tuptwn ton amalhk kai ekaqisen dauid en sekelak hmeraV duo

2. kai egenhqh th hmera th trith kai idou anhr hlqen ek thV parembolhV ek tou laou saoul kai ta imatia autou dierrwgota kai gh epi thV kefalhV autou kai egeneto en tw eiselqein auton proV dauid kai epesen epi thn ghn kai prosekunhsen autw

3. kai eipen autw dauid poqen su paraginh kai eipen proV auton ek thV parembolhV israhl egw diaseswsmai

4. kai eipen autw dauid tiV o logoV outoV apaggeilon moi kai eipen oti efugen o laoV ek tou polemou kai peptwkasi polloi ek tou laou kai apeqanon kai apeqanen kai saoul kai iwnaqan o uioV autou apeqanen

5. kai eipen dauid tw paidariw tw apaggellonti autw pwV oidaV oti teqnhken saoul kai iwnaqan o uioV autou

6. kai eipen to paidarion to apaggellon autw periptwmati periepeson en tw orei tw gelboue kai idou saoul epesthrikto epi to doru autou kai idou ta armata kai oi ipparcai sunhyan autw

7. kai epebleyen epi ta opisw autou kai eiden me kai ekalesen me kai eipa idou egw

8. kai eipen moi tiV ei su kai eipa amalhkithV egw eimi

9. kai eipen proV me sthqi dh epanw mou kai qanatwson me oti katescen me skotoV deinon oti pasa h yuch mou en emoi

10. kai epesthn ep' auton kai eqanatwsa auton oti hdein oti ou zhsetai meta to pesein auton kai elabon to basileion to epi thn kefalhn autou kai ton clidwna ton epi tou bracionoV autou kai enhnoca auta tw kuriw mou wde

11. kai ekrathsen dauid twn imatiwn autou kai dierrhxen auta kai panteV oi andreV oi met' autou dierrhxan ta imatia autwn

12. kai ekoyanto kai eklausan kai enhsteusan ewV deilhV epi saoul kai epi iwnaqan ton uion autou kai epi ton laon iouda kai epi ton oikon israhl oti eplhghsan en romfaia

13. kai eipen dauid tw paidariw tw apaggellonti autw poqen ei su kai eipen uioV androV paroikou amalhkitou egw eimi

14. kai eipen autw dauid pwV ouk efobhqhV epenegkein ceira sou diafqeirai ton criston kuriou

15. kai ekalesen dauid en twn paidariwn autou kai eipen proselqwn apanthson autw kai epataxen auton kai apeqanen

16. kai eipen dauid proV auton to aima sou epi thn kefalhn sou oti to stoma sou apekriqh kata sou legwn oti egw eqanatwsa ton criston kuriou

17. kai eqrhnhsen dauid ton qrhnon touton epi saoul kai epi iwnaqan ton uion autou

18. kai eipen tou didaxai touV uiouV iouda idou gegraptai epi bibliou tou euqouV

19. sthlwson israhl uper twn teqnhkotwn epi ta uyh sou traumatiwn pwV epesan dunatoi

20. mh anaggeilhte en geq kai mh euaggelishsqe en taiV exodoiV askalwnoV mhpote eufranqwsin qugatereV allofulwn mhpote agalliaswntai qugatereV twn aperitmhtwn

21. orh ta en gelboue mh katabh drosoV kai mh uetoV ef' umaV kai agroi aparcwn oti ekei proswcqisqh qureoV dunatwn qureoV saoul ouk ecrisqh en elaiw

22. af' aimatoV traumatiwn apo steatoV dunatwn toxon iwnaqan ouk apestrafh kenon eiV ta opisw kai romfaia saoul ouk anekamyen kenh

23. saoul kai iwnaqan oi hgaphmenoi kai wraioi ou diakecwrismenoi euprepeiV en th zwh autwn kai en tw qanatw autwn ou diecwrisqhsan uper aetouV koufoi kai uper leontaV ekrataiwqhsan

24. qugatereV israhl epi saoul klausate ton endiduskonta umaV kokkina meta kosmou umwn ton anaferonta kosmon crusoun epi ta endumata umwn

25. pwV epesan dunatoi en mesw tou polemou iwnaqan epi ta uyh sou traumatiaV

26. algw epi soi adelfe mou iwnaqan wraiwqhV moi sfodra eqaumastwqh h agaphsiV sou emoi uper agaphsin gunaikwn

27. pwV epesan dunatoi kai apwlonto skeuh polemika


O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina