1. kai elalhsen kurioV proV mwushn en th erhmw th sina en th skhnh tou marturiou en mia tou mhnoV tou deuterou etouV deuterou exelqontwn autwn ek ghV aiguptou legwn

2. labete archn pashV sunagwghV uiwn israhl kata suggeneiaV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon ex onomatoV autwn kata kefalhn autwn paV arshn

3. apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en dunamei israhl episkeyasqe autouV sun dunamei autwn su kai aarwn episkeyasqe autouV

4. kai meq' umwn esontai ekastoV kata fulhn ekastou arcontwn kat' oikouV patriwn esontai

5. kai tauta ta onomata twn andrwn oitineV parasthsontai meq' umwn twn roubhn elisour uioV sediour

6. twn sumewn salamihl uioV sourisadai

7. twn iouda naasswn uioV aminadab

8. twn issacar naqanahl uioV swgar

9. twn zaboulwn eliab uioV cailwn

10. twn uiwn iwshf twn efraim elisama uioV emioud twn manassh gamalihl uioV fadassour

11. twn beniamin abidan uioV gadewni

12. twn dan aciezer uioV amisadai

13. twn ashr fagaihl uioV ecran

14. twn gad elisaf uioV ragouhl

15. twn nefqali acire uioV ainan

16. outoi epiklhtoi thV sunagwghV arconteV twn fulwn kata patriaV ciliarcoi israhl eisin

17. kai elaben mwushV kai aarwn touV andraV toutouV touV anaklhqentaV ex onomatoV

18. kai pasan thn sunagwghn sunhgagon en mia tou mhnoV tou deuterou etouV kai ephxonousan kata geneseiV autwn kata patriaV autwn kata ariqmon onomatwn autwn apo eikosaetouV kai epanw pan arsenikon kata kefalhn autwn

19. on tropon sunetaxen kurioV tw mwush kai epeskephsan en th erhmw th sina

20. kai egenonto oi uioi roubhn prwtotokou israhl kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

21. h episkeyiV autwn ek thV fulhV roubhn ex kai tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

22. toiV uioiV sumewn kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

23. h episkeyiV autwn ek thV fulhV sumewn ennea kai penthkonta ciliadeV kai triakosioi

24. toiV uioiV iouda kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

25. h episkeyiV autwn ek thV fulhV iouda tessareV kai ebdomhkonta ciliadeV kai exakosioi

26. toiV uioiV issacar kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

27. h episkeyiV autwn ek thV fulhV issacar tessareV kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

28. toiV uioiV zaboulwn kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

29. h episkeyiV autwn ek thV fulhV zaboulwn epta kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

30. toiV uioiV iwshf uioiV efraim kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

31. h episkeyiV autwn ek thV fulhV efraim tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

32. toiV uioiV manassh kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

33. h episkeyiV autwn ek thV fulhV manassh duo kai triakonta ciliadeV kai diakosioi

34. toiV uioiV beniamin kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

35. h episkeyiV autwn ek thV fulhV beniamin pente kai triakonta ciliadeV kai tetrakosioi

36. toiV uioiV gad kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

37. h episkeyiV autwn ek thV fulhV gad pente kai tessarakonta ciliadeV kai exakosioi kai penthkonta

38. toiV uioiV dan kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

39. h episkeyiV autwn ek thV fulhV dan duo kai exhkonta ciliadeV kai eptakosioi

40. toiV uioiV ashr kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

41. h episkeyiV autwn ek thV fulhV ashr mia kai tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

42. toiV uioiV nefqali kata suggeneiaV autwn kata dhmouV autwn kat' oikouV patriwn autwn kata ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn panta arsenika apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV en th dunamei

43. h episkeyiV autwn ek thV fulhV nefqali treiV kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

44. auth h episkeyiV hn epeskeyanto mwushV kai aarwn kai oi arconteV israhl dwdeka andreV anhr eiV kata fulhn mian kata fulhn oikwn patriaV hsan

45. kai egeneto pasa h episkeyiV uiwn israhl sun dunamei autwn apo eikosaetouV kai epanw paV o ekporeuomenoV parataxasqai en israhl

46. exakosiai ciliadeV kai triscilioi kai pentakosioi kai penthkonta

47. oi de leuitai ek thV fulhV patriaV autwn ouk epeskephsan en toiV uioiV israhl

48. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

49. ora thn fulhn thn leui ou sunepiskeyh kai ton ariqmon autwn ou lhmyh en mesw twn uiwn israhl

50. kai su episthson touV leuitaV epi thn skhnhn tou marturiou kai epi panta ta skeuh authV kai epi panta osa estin en auth autoi arousin thn skhnhn kai panta ta skeuh authV kai autoi leitourghsousin en auth kai kuklw thV skhnhV parembalousin

51. kai en tw exairein thn skhnhn kaqelousin authn oi leuitai kai en tw paremballein thn skhnhn anasthsousin kai o allogenhV o prosporeuomenoV apoqanetw

52. kai parembalousin oi uioi israhl anhr en th eautou taxei kai anhr kata thn eautou hgemonian sun dunamei autwn

53. oi de leuitai parembaletwsan enantion kuriou kuklw thV skhnhV tou marturiou kai ouk estai amarthma en uioiV israhl kai fulaxousin oi leuitai autoi thn fulakhn thV skhnhV tou marturiou

54. kai epoihsan oi uioi israhl kata panta a eneteilato kurioV tw mwush kai aarwn outwV epoihsan


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina