1. kai egeneto en tw triakostw etei en tw tetartw mhni pempth tou mhnoV kai egw hmhn en mesw thV aicmalwsiaV epi tou potamou tou cobar kai hnoicqhsan oi ouranoi kai eidon oraseiV qeou

2. pempth tou mhnoV touto to etoV to pempton thV aicmalwsiaV tou basilewV iwakim

3. kai egeneto logoV kuriou proV iezekihl uion bouzi ton ierea en gh caldaiwn epi tou potamou tou cobar kai egeneto ep' eme ceir kuriou

4. kai eidon kai idou pneuma exairon hrceto apo borra kai nefelh megalh en autw kai feggoV kuklw autou kai pur exastrapton kai en tw mesw autou wV orasiV hlektrou en mesw tou puroV kai feggoV en autw

5. kai en tw mesw wV omoiwma tessarwn zwwn kai auth h orasiV autwn omoiwma anqrwpou ep' autoiV

6. kai tessara proswpa tw eni kai tessareV pterugeV tw eni

7. kai ta skelh autwn orqa kai pterwtoi oi podeV autwn kai spinqhreV wV exastraptwn calkoV kai elafrai ai pterugeV autwn

8. kai ceir anqrwpou upokatwqen twn pterugwn autwn epi ta tessara merh autwn kai ta proswpa autwn twn tessarwn

9. ouk epestrefonto en tw badizein auta ekaston katenanti tou proswpou autwn eporeuonto

10. kai omoiwsiV twn proswpwn autwn proswpon anqrwpou kai proswpon leontoV ek dexiwn toiV tessarsin kai proswpon moscou ex aristerwn toiV tessarsin kai proswpon aetou toiV tessarsin

11. kai ai pterugeV autwn ektetamenai anwqen toiV tessarsin ekaterw duo sunezeugmenai proV allhlaV kai duo epekalupton epanw tou swmatoV autwn

12. kai ekateron kata proswpon autou eporeueto ou an hn to pneuma poreuomenon eporeuonto kai ouk epestrefon

13. kai en mesw twn zwwn orasiV wV anqrakwn puroV kaiomenwn wV oyiV lampadwn sustrefomenwn ana meson twn zwwn kai feggoV tou puroV kai ek tou puroV exeporeueto astraph

15. kai eidon kai idou trocoV eiV epi thV ghV ecomenoV twn zwwn toiV tessarsin

16. kai to eidoV twn trocwn wV eidoV qarsiV kai omoiwma en toiV tessarsin kai to ergon autwn hn kaqwV an eih trocoV en trocw

17. epi ta tessara merh autwn eporeuonto ouk epestrefon en tw poreuesqai auta

18. oud' oi nwtoi autwn kai uyoV hn autoiV kai eidon auta kai oi nwtoi autwn plhreiV ofqalmwn kukloqen toiV tessarsin

19. kai en tw poreuesqai ta zwa eporeuonto oi trocoi ecomenoi autwn kai en tw exairein ta zwa apo thV ghV exhronto oi trocoi

20. ou an hn h nefelh ekei to pneuma tou poreuesqai eporeuonto ta zwa kai oi trocoi kai exhronto sun autoiV dioti pneuma zwhV hn en toiV trocoiV

21. en tw poreuesqai auta eporeuonto kai en tw estanai auta eisthkeisan kai en tw exairein auta apo thV ghV exhronto sun autoiV oti pneuma zwhV hn en toiV trocoiV

22. kai omoiwma uper kefalhV autoiV twn zwwn wsei sterewma wV orasiV krustallou ektetamenon epi twn pterugwn autwn epanwqen

23. kai upokatw tou sterewmatoV ai pterugeV autwn ektetamenai pterussomenai etera th etera ekastw duo sunezeugmenai epikaluptousai ta swmata autwn

24. kai hkouon thn fwnhn twn pterugwn autwn en tw poreuesqai auta wV fwnhn udatoV pollou kai en tw estanai auta katepauon ai pterugeV autwn

25. kai idou fwnh uperanwqen tou sterewmatoV tou ontoV uper kefalhV autwn

26. wV orasiV liqou sapfeirou omoiwma qronou ep' autou kai epi tou omoiwmatoV tou qronou omoiwma wV eidoV anqrwpou anwqen

27. kai eidon wV oyin hlektrou apo orasewV osfuoV kai epanw kai apo orasewV osfuoV kai ewV katw eidon wV orasin puroV kai to feggoV autou kuklw

28. wV orasiV toxou otan h en th nefelh en hmera uetou outwV h stasiV tou feggouV kukloqen auth h orasiV omoiwmatoV doxhV kuriou kai eidon kai piptw epi proswpon mou kai hkousa fwnhn lalountoV


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina