1. kai en tw prwtw etei kurou tou basilewV perswn tou telesqhnai logon kuriou apo stomatoV ieremiou exhgeiren kurioV to pneuma kurou basilewV perswn kai parhggeilen fwnhn en pash basileia autou kai ge en graptw legwn

2. outwV eipen kuroV basileuV perswn pasaV taV basileiaV thV ghV edwken moi kurioV o qeoV tou ouranou kai autoV epeskeyato ep' eme tou oikodomhsai autw oikon en ierousalhm th en th ioudaia

3. tiV en umin apo pantoV tou laou autou kai estai o qeoV autou met' autou kai anabhsetai eiV ierousalhm thn en th ioudaia kai oikodomhsatw ton oikon qeou israhl autoV o qeoV o en ierousalhm

4. kai paV o kataleipomenoV apo pantwn twn topwn ou autoV paroikei ekei kai lhmyontai auton andreV tou topou autou en arguriw kai crusiw kai aposkeuh kai kthnesin meta tou ekousiou eiV oikon tou qeou tou en ierousalhm

5. kai anesthsan arconteV twn patriwn tw iouda kai beniamin kai oi iereiV kai oi leuitai pantwn wn exhgeiren o qeoV to pneuma autwn tou anabhnai oikodomhsai ton oikon kuriou ton en ierousalhm

6. kai panteV oi kukloqen eniscusan en cersin autwn en skeuesin arguriou en crusw en aposkeuh kai en kthnesin kai en xenioiV parex twn en ekousioiV

7. kai o basileuV kuroV exhnegken ta skeuh oikou kuriou a elaben naboucodonosor apo ierousalhm kai edwken auta en oikw qeou autou

8. kai exhnegken auta kuroV basileuV perswn epi ceira miqradatou gasbarhnou kai hriqmhsen auta tw sasabasar arconti tou iouda

9. kai outoV o ariqmoV autwn yukthreV crusoi triakonta kai yukthreV arguroi cilioi parhllagmena ennea kai eikosi

10. keffourh crusoi triakonta kai arguroi diakosioi kai skeuh etera cilia

11. panta ta skeuh tw crusw kai tw argurw pentakiscilia kai tetrakosia ta panta anabainonta meta sasabasar apo thV apoikiaV ek babulwnoV eiV ierousalhm


“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina