1. kai egeneto logoV kuriou proV iwnan ton tou amaqi legwn

2. anasthqi kai poreuqhti eiV nineuh thn polin thn megalhn kai khruxon en auth oti anebh h kraugh thV kakiaV authV proV me

3. kai anesth iwnaV tou fugein eiV qarsiV ek proswpou kuriou kai katebh eiV iopphn kai euren ploion badizon eiV qarsiV kai edwken to naulon autou kai enebh eiV auto tou pleusai met' autwn eiV qarsiV ek proswpou kuriou

4. kai kurioV exhgeiren pneuma eiV thn qalassan kai egeneto kludwn megaV en th qalassh kai to ploion ekinduneuen suntribhnai

5. kai efobhqhsan oi nautikoi kai anebown ekastoV proV ton qeon autwn kai ekbolhn epoihsanto twn skeuwn twn en tw ploiw eiV thn qalassan tou koufisqhnai ap' autwn iwnaV de katebh eiV thn koilhn tou ploiou kai ekaqeuden kai erregcen

6. kai proshlqen proV auton o prwreuV kai eipen autw ti su regceiV anasta kai epikalou ton qeon sou opwV diaswsh o qeoV hmaV kai mh apolwmeqa

7. kai eipen ekastoV proV ton plhsion autou deute balwmen klhrouV kai epignwmen tinoV eneken h kakia auth estin en hmin kai ebalon klhrouV kai epesen o klhroV epi iwnan

8. kai eipon proV auton apaggeilon hmin tinoV eneken h kakia auth estin en hmin tiV sou h ergasia estin kai poqen erch kai ek poiaV cwraV kai ek poiou laou ei su

9. kai eipen proV autouV douloV kuriou egw eimi kai ton kurion qeon tou ouranou egw sebomai oV epoihsen thn qalassan kai thn xhran

10. kai efobhqhsan oi andreV fobon megan kai eipan proV auton ti touto epoihsaV dioti egnwsan oi andreV oti ek proswpou kuriou hn feugwn oti aphggeilen autoiV

11. kai eipan proV auton ti soi poihswmen kai kopasei h qalassa af' hmwn oti h qalassa eporeueto kai exhgeiren mallon kludwna

12. kai eipen iwnaV proV autouV arate me kai embalete me eiV thn qalassan kai kopasei h qalassa af' umwn dioti egnwka egw oti di' eme o kludwn o megaV outoV ef' umaV estin

13. kai parebiazonto oi andreV tou epistreyai proV thn ghn kai ouk hdunanto oti h qalassa eporeueto kai exhgeireto mallon ep' autouV

14. kai anebohsan proV kurion kai eipan mhdamwV kurie mh apolwmeqa eneken thV yuchV tou anqrwpou toutou kai mh dwV ef' hmaV aima dikaion oti su kurie on tropon eboulou pepoihkaV

15. kai elabon ton iwnan kai exebalon auton eiV thn qalassan kai esth h qalassa ek tou salou authV

16. kai efobhqhsan oi andreV fobw megalw ton kurion kai equsan qusian tw kuriw kai euxanto eucaV


“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina