1. kai egeneto en tw krinein touV kritaV kai egeneto limoV en th gh kai eporeuqh anhr apo baiqleem thV iouda tou paroikhsai en agrw mwab autoV kai h gunh autou kai oi uioi autou

2. kai onoma tw andri abimelec kai onoma th gunaiki autou nwemin kai onoma toiV dusin uioiV autou maalwn kai celaiwn efraqaioi ek baiqleem thV iouda kai hlqosan eiV agron mwab kai hsan ekei

3. kai apeqanen abimelec o anhr thV nwemin kai kateleifqh auth kai oi duo uioi authV

4. kai elabosan eautoiV gunaikaV mwabitidaV onoma th mia orfa kai onoma th deutera rouq kai katwkhsan ekei wV deka eth

5. kai apeqanon kai ge amfoteroi maalwn kai celaiwn kai kateleifqh h gunh apo tou androV authV kai apo twn duo uiwn authV

6. kai anesth auth kai ai duo numfai authV kai apestreyan ex agrou mwab oti hkousan en agrw mwab oti epeskeptai kurioV ton laon autou dounai autoiV artouV

7. kai exhlqen ek tou topou ou hn ekei kai ai duo numfai authV met' authV kai eporeuonto en th odw tou epistreyai eiV thn ghn iouda

8. kai eipen nwemin taiV numfaiV authV poreuesqe dh apostrafhte ekasth eiV oikon mhtroV authV poihsai kurioV meq' umwn eleoV kaqwV epoihsate meta twn teqnhkotwn kai met' emou

9. dwh kurioV umin kai euroite anapausin ekasth en oikw androV authV kai katefilhsen autaV kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan

10. kai eipan auth meta sou epistrefomen eiV ton laon sou

11. kai eipen nwemin epistrafhte dh qugatereV mou kai ina ti poreuesqe met' emou mh eti moi uioi en th koilia mou kai esontai umin eiV andraV

12. epistrafhte dh qugatereV mou dioti geghraka tou mh einai andri oti eipa oti estin moi upostasiV tou genhqhnai me andri kai texomai uiouV

13. mh autouV prosdexesqe ewV ou adrunqwsin h autoiV katasceqhsesqe tou mh genesqai andri mh dh qugatereV mou oti epikranqh moi uper umaV oti exhlqen en emoi ceir kuriou

14. kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan eti kai katefilhsen orfa thn penqeran authV kai epestreyen eiV ton laon authV rouq de hkolouqhsen auth

15. kai eipen nwemin proV rouq idou anestreyen h sunnumfoV sou proV laon authV kai proV touV qeouV authV epistrafhti dh kai su opisw thV sunnumfou sou

16. eipen de rouq mh apanthsai emoi tou katalipein se h apostreyai opisqen sou oti su opou ean poreuqhV poreusomai kai ou ean aulisqhV aulisqhsomai o laoV sou laoV mou kai o qeoV sou qeoV mou

17. kai ou ean apoqanhV apoqanoumai kakei tafhsomai tade poihsai moi kurioV kai tade prosqeih oti qanatoV diastelei ana meson emou kai sou

18. idousa de nwemin oti krataioutai auth tou poreuesqai met' authV ekopasen tou lalhsai proV authn eti

19. eporeuqhsan de amfoterai ewV tou paragenesqai autaV eiV baiqleem kai hchsen pasa h poliV ep' autaiV kai eipon auth estin nwemin

20. kai eipen proV autaV mh dh kaleite me nwemin kalesate me pikran oti epikranqh en emoi o ikanoV sfodra

21. egw plhrhV eporeuqhn kai kenhn apestreyen me o kurioV kai ina ti kaleite me nwemin kai kurioV etapeinwsen me kai o ikanoV ekakwsen me

22. kai epestreyen nwemin kai rouq h mwabitiV h numfh authV epistrefousa ex agrou mwab autai de paregenhqhsan eiV baiqleem en arch qerismou kriqwn


“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina