18. kai arcein thV hmeraV kai thV nuktoV kai diacwrizein ana meson tou fwtoV kai ana meson tou skotouV kai eiden o qeoV oti kalon

“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina