18. kai arcein thV hmeraV kai thV nuktoV kai diacwrizein ana meson tou fwtoV kai ana meson tou skotouV kai eiden o qeoV oti kalon

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina