1. kai eipen kurioV tw abram exelqe ek thV ghV sou kai ek thV suggeneiaV sou kai ek tou oikou tou patroV sou eiV thn ghn hn an soi deixw

2. kai poihsw se eiV eqnoV mega kai euloghsw se kai megalunw to onoma sou kai esh euloghtoV

3. kai euloghsw touV eulogountaV se kai touV katarwmenouV se katarasomai kai eneuloghqhsontai en soi pasai ai fulai thV ghV

4. kai eporeuqh abram kaqaper elalhsen autw kurioV kai wceto met' autou lwt abram de hn etwn ebdomhkonta pente ote exhlqen ek carran

5. kai elaben abram thn saran gunaika autou kai ton lwt uion tou adelfou autou kai panta ta uparconta autwn osa ekthsanto kai pasan yuchn hn ekthsanto en carran kai exhlqosan poreuqhnai eiV ghn canaan kai hlqon eiV ghn canaan

6. kai diwdeusen abram thn ghn eiV to mhkoV authV ewV tou topou sucem epi thn drun thn uyhlhn oi de cananaioi tote katwkoun thn ghn

7. kai wfqh kurioV tw abram kai eipen autw tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn kai wkodomhsen ekei abram qusiasthrion kuriw tw ofqenti autw

8. kai apesth ekeiqen eiV to oroV kat' anatolaV baiqhl kai esthsen ekei thn skhnhn autou baiqhl kata qalassan kai aggai kat' anatolaV kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw kai epekalesato epi tw onomati kuriou

9. kai aphren abram kai poreuqeiV estratopedeusen en th erhmw

10. kai egeneto limoV epi thV ghV kai katebh abram eiV aigupton paroikhsai ekei oti eniscusen o limoV epi thV ghV

11. egeneto de hnika hggisen abram eiselqein eiV aigupton eipen abram sara th gunaiki autou ginwskw egw oti gunh euproswpoV ei

12. estai oun wV an idwsin se oi aiguptioi erousin oti gunh autou auth kai apoktenousin me se de peripoihsontai

13. eipon oun oti adelfh autou eimi opwV an eu moi genhtai dia se kai zhsetai h yuch mou eneken sou

14. egeneto de hnika eishlqen abram eiV aigupton idonteV oi aiguptioi thn gunaika oti kalh hn sfodra

15. kai eidon authn oi arconteV faraw kai ephnesan authn proV faraw kai eishgagon authn eiV ton oikon faraw

16. kai tw abram eu ecrhsanto di' authn kai egenonto autw probata kai moscoi kai onoi paideV kai paidiskai hmionoi kai kamhloi

17. kai htasen o qeoV ton faraw etasmoiV megaloiV kai ponhroiV kai ton oikon autou peri saraV thV gunaikoV abram

18. kalesaV de faraw ton abram eipen ti touto epoihsaV moi oti ouk aphggeilaV moi oti gunh sou estin

19. ina ti eipaV oti adelfh mou estin kai elabon authn emautw eiV gunaika kai nun idou h gunh sou enantion sou labwn apotrece

20. kai eneteilato faraw andrasin peri abram sumpropemyai auton kai thn gunaika autou kai panta osa hn autw kai lwt met' autou

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina