1. autai de ai geneseiV hsau autoV estin edwm

2. hsau de elaben gunaikaV eautw apo twn qugaterwn twn cananaiwn thn ada qugatera ailwn tou cettaiou kai thn elibema qugatera ana tou uiou sebegwn tou euaiou

3. kai thn basemmaq qugatera ismahl adelfhn nabaiwq

4. eteken de ada tw hsau ton elifaV kai basemmaq eteken ton ragouhl

5. kai elibema eteken ton ieouV kai ton ieglom kai ton kore outoi uioi hsau oi egenonto autw en gh canaan

6. elaben de hsau taV gunaikaV autou kai touV uiouV kai taV qugateraV kai panta ta swmata tou oikou autou kai panta ta uparconta kai panta ta kthnh kai panta osa ekthsato kai osa periepoihsato en gh canaan kai eporeuqh ek ghV canaan apo proswpou iakwb tou adelfou autou

7. hn gar autwn ta uparconta polla tou oikein ama kai ouk edunato h gh thV paroikhsewV autwn ferein autouV apo tou plhqouV twn uparcontwn autwn

8. wkhsen de hsau en tw orei shir hsau autoV estin edwm

9. autai de ai geneseiV hsau patroV edwm en tw orei shir

10. kai tauta ta onomata twn uiwn hsau elifaV uioV adaV gunaikoV hsau kai ragouhl uioV basemmaq gunaikoV hsau

11. egenonto de uioi elifaV qaiman wmar swfar goqom kai kenez

12. qamna de hn pallakh elifaV tou uiou hsau kai eteken tw elifaV ton amalhk outoi uioi adaV gunaikoV hsau

13. outoi de uioi ragouhl nacoq zare some kai moze outoi hsan uioi basemmaq gunaikoV hsau

14. outoi de hsan uioi elibemaV qugatroV ana tou uiou sebegwn gunaikoV hsau eteken de tw hsau ton ieouV kai ton ieglom kai ton kore

15. outoi hgemoneV uioi hsau uioi elifaV prwtotokou hsau hgemwn qaiman hgemwn wmar hgemwn swfar hgemwn kenez

16. hgemwn kore hgemwn goqom hgemwn amalhk outoi hgemoneV elifaV en gh idoumaia outoi uioi adaV

17. kai outoi uioi ragouhl uiou hsau hgemwn nacoq hgemwn zare hgemwn some hgemwn moze outoi hgemoneV ragouhl en gh edwm outoi uioi basemmaq gunaikoV hsau

18. outoi de uioi elibemaV gunaikoV hsau hgemwn ieouV hgemwn ieglom hgemwn kore outoi hgemoneV elibemaV

19. outoi uioi hsau kai outoi hgemoneV autwn outoi eisin uioi edwm

20. outoi de uioi shir tou corraiou tou katoikountoV thn ghn lwtan swbal sebegwn ana

21. kai dhswn kai asar kai riswn outoi hgemoneV tou corraiou tou uiou shir en th gh edwm

22. egenonto de uioi lwtan corri kai aiman adelfh de lwtan qamna

23. outoi de uioi swbal gwlwn kai manacaq kai gaibhl swf kai wman

24. kai outoi uioi sebegwn aie kai wnan outoV estin o wnaV oV euren ton iamin en th erhmw ote enemen ta upozugia sebegwn tou patroV autou

25. outoi de uioi ana dhswn kai elibema qugathr ana

26. outoi de uioi dhswn amada kai asban kai ieqran kai carran

27. outoi de uioi asar balaan kai zoukam kai iwukam kai oukan

28. outoi de uioi riswn wV kai aram

29. outoi hgemoneV corri hgemwn lwtan hgemwn swbal hgemwn sebegwn hgemwn ana

30. hgemwn dhswn hgemwn asar hgemwn riswn outoi hgemoneV corri en taiV hgemoniaiV autwn en gh edwm

31. kai outoi oi basileiV oi basileusanteV en edwm pro tou basileusai basilea en israhl

32. kai ebasileusen en edwm balak uioV tou bewr kai onoma th polei autou dennaba

33. apeqanen de balak kai ebasileusen ant' autou iwbab uioV zara ek bosorraV

34. apeqanen de iwbab kai ebasileusen ant' autou asom ek thV ghV qaimanwn

35. apeqanen de asom kai ebasileusen ant' autou adad uioV barad o ekkoyaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim

36. apeqanen de adad kai ebasileusen ant' autou samala ek masekkaV

37. apeqanen de samala kai ebasileusen ant' autou saoul ek rowbwq thV para potamon

38. apeqanen de saoul kai ebasileusen ant' autou balaennwn uioV acobwr

39. apeqanen de balaennwn uioV acobwr kai ebasileusen ant' autou arad uioV barad kai onoma th polei autou fogwr onoma de th gunaiki autou maitebehl qugathr matraiq uiou maizoob

40. tauta ta onomata twn hgemonwn hsau en taiV fulaiV autwn kata topon autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn hgemwn qamna hgemwn gwla hgemwn ieqer

41. hgemwn elibemaV hgemwn hlaV hgemwn finwn

42. hgemwn kenez hgemwn qaiman hgemwn mazar

43. hgemwn megedihl hgemwn zafwim outoi hgemoneV edwm en taiV katwkodomhmenaiV en th gh thV kthsewV autwn outoV hsau pathr edwm

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina