1. egeneto de en th basileia th amarfal basilewV sennaar ariwc basileuV ellasar kai codollogomor basileuV ailam kai qargal basileuV eqnwn

2. epoihsan polemon meta balla basilewV sodomwn kai meta barsa basilewV gomorraV kai sennaar basilewV adama kai sumobor basilewV sebwim kai basilewV balak auth estin shgwr

3. panteV outoi sunefwnhsan epi thn faragga thn alukhn auth h qalassa twn alwn

4. dwdeka eth edouleuon tw codollogomor tw de triskaidekatw etei apesthsan

5. en de tw tessareskaidekatw etei hlqen codollogomor kai oi basileiV oi met' autou kai katekoyan touV gigantaV touV en astarwq karnain kai eqnh iscura ama autoiV kai touV ommaiouV touV en sauh th polei

6. kai touV corraiouV touV en toiV oresin shir ewV thV tereminqou thV faran h estin en th erhmw

7. kai anastreyanteV hlqosan epi thn phghn thV krisewV auth estin kadhV kai katekoyan pantaV touV arcontaV amalhk kai touV amorraiouV touV katoikountaV en asasanqamar

8. exhlqen de basileuV sodomwn kai basileuV gomorraV kai basileuV adama kai basileuV sebwim kai basileuV balak auth estin shgwr kai paretaxanto autoiV eiV polemon en th koiladi th alukh

9. proV codollogomor basilea ailam kai qargal basilea eqnwn kai amarfal basilea sennaar kai ariwc basilea ellasar oi tessareV basileiV proV touV pente

10. h de koilaV h alukh freata freata asfaltou efugen de basileuV sodomwn kai basileuV gomorraV kai enepesan ekei oi de kataleifqenteV eiV thn oreinhn efugon

11. elabon de thn ippon pasan thn sodomwn kai gomorraV kai panta ta brwmata autwn kai aphlqon

12. elabon de kai ton lwt uion tou adelfou abram kai thn aposkeuhn autou kai apwconto hn gar katoikwn en sodomoiV

13. paragenomenoV de twn anaswqentwn tiV aphggeilen abram tw perath autoV de katwkei proV th drui th mambrh o amoriV tou adelfou escwl kai adelfou aunan oi hsan sunwmotai tou abram

14. akousaV de abram oti hcmalwteutai lwt o adelfoV autou hriqmhsen touV idiouV oikogeneiV autou triakosiouV deka kai oktw kai katediwxen opisw autwn ewV dan

15. kai epepesen ep' autouV thn nukta autoV kai oi paideV autou kai epataxen autouV kai ediwxen autouV ewV cwba h estin en aristera damaskou

16. kai apestreyen pasan thn ippon sodomwn kai lwt ton adelfon autou apestreyen kai ta uparconta autou kai taV gunaikaV kai ton laon

17. exhlqen de basileuV sodomwn eiV sunanthsin autw meta to anastreyai auton apo thV kophV tou codollogomor kai twn basilewn twn met' autou eiV thn koilada thn sauh touto hn to pedion basilewV

18. kai melcisedek basileuV salhm exhnegken artouV kai oinon hn de iereuV tou qeou tou uyistou

19. kai huloghsen ton abram kai eipen euloghmenoV abram tw qew tw uyistw oV ektisen ton ouranon kai thn ghn

20. kai euloghtoV o qeoV o uyistoV oV paredwken touV ecqrouV sou upoceiriouV soi kai edwken autw dekathn apo pantwn

21. eipen de basileuV sodomwn proV abram doV moi touV andraV thn de ippon labe seautw

22. eipen de abram proV basilea sodomwn ektenw thn ceira mou proV ton qeon ton uyiston oV ektisen ton ouranon kai thn ghn

23. ei apo spartiou ewV sfairwthroV upodhmatoV lhmyomai apo pantwn twn swn ina mh eiphV oti egw eploutisa ton abram

24. plhn wn efagon oi neaniskoi kai thV meridoV twn andrwn twn sumporeuqentwn met' emou escwl aunan mambrh outoi lhmyontai merida

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina