18. kai arcein thV hmeraV kai thV nuktoV kai diacwrizein ana meson tou fwtoV kai ana meson tou skotouV kai eiden o qeoV oti kalon

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina