1. egeneto de abram etwn enenhkonta ennea kai wfqh kurioV tw abram kai eipen autw egw eimi o qeoV sou euarestei enantion emou kai ginou amemptoV

2. kai qhsomai thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai plhqunw se sfodra

3. kai epesen abram epi proswpon autou kai elalhsen autw o qeoV legwn

4. kai egw idou h diaqhkh mou meta sou kai esh pathr plhqouV eqnwn

5. kai ou klhqhsetai eti to onoma sou abram all' estai to onoma sou abraam oti patera pollwn eqnwn teqeika se

6. kai auxanw se sfodra sfodra kai qhsw se eiV eqnh kai basileiV ek sou exeleusontai

7. kai sthsw thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV geneaV autwn eiV diaqhkhn aiwnion einai sou qeoV kai tou spermatoV sou meta se

8. kai dwsw soi kai tw spermati sou meta se thn ghn hn paroikeiV pasan thn ghn canaan eiV katascesin aiwnion kai esomai autoiV qeoV

9. kai eipen o qeoV proV abraam su de thn diaqhkhn mou diathrhseiV su kai to sperma sou meta se eiV taV geneaV autwn

10. kai auth h diaqhkh hn diathrhseiV ana meson emou kai umwn kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV taV geneaV autwn peritmhqhsetai umwn pan arsenikon

11. kai peritmhqhsesqe thn sarka thV akrobustiaV umwn kai estai en shmeiw diaqhkhV ana meson emou kai umwn

12. kai paidion oktw hmerwn peritmhqhsetai umin pan arsenikon eiV taV geneaV umwn o oikogenhV thV oikiaV sou kai o argurwnhtoV apo pantoV uiou allotriou oV ouk estin ek tou spermatoV sou

13. peritomh peritmhqhsetai o oikogenhV thV oikiaV sou kai o argurwnhtoV kai estai h diaqhkh mou epi thV sarkoV umwn eiV diaqhkhn aiwnion

14. kai aperitmhtoV arshn oV ou peritmhqhsetai thn sarka thV akrobustiaV autou th hmera th ogdoh exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou genouV authV oti thn diaqhkhn mou dieskedasen

15. eipen de o qeoV tw abraam sara h gunh sou ou klhqhsetai to onoma authV sara alla sarra estai to onoma authV

16. euloghsw de authn kai dwsw soi ex authV teknon kai euloghsw auton kai estai eiV eqnh kai basileiV eqnwn ex autou esontai

17. kai epesen abraam epi proswpon kai egelasen kai eipen en th dianoia autou legwn ei tw ekatontaetei genhsetai kai ei sarra enenhkonta etwn ousa texetai

18. eipen de abraam proV ton qeon ismahl outoV zhtw enantion sou

19. eipen de o qeoV tw abraam nai idou sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseiV to onoma autou isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met' auton

20. peri de ismahl idou ephkousa sou idou euloghsa auton kai auxanw auton kai plhqunw auton sfodra dwdeka eqnh gennhsei kai dwsw auton eiV eqnoV mega

21. thn de diaqhkhn mou sthsw proV isaak on texetai soi sarra eiV ton kairon touton en tw eniautw tw eterw

22. sunetelesen de lalwn proV auton kai anebh o qeoV apo abraam

23. kai elaben abraam ismahl ton uion autou kai pantaV touV oikogeneiV autou kai pantaV touV argurwnhtouV kai pan arsen twn andrwn twn en tw oikw abraam kai perietemen taV akrobustiaV autwn en tw kairw thV hmeraV ekeinhV kaqa elalhsen autw o qeoV

24. abraam de hn enenhkonta ennea etwn hnika perietemen thn sarka thV akrobustiaV autou

25. ismahl de o uioV autou etwn deka triwn hn hnika perietmhqh thn sarka thV akrobustiaV autou

26. en tw kairw thV hmeraV ekeinhV perietmhqh abraam kai ismahl o uioV autou

27. kai panteV oi andreV tou oikou autou kai oi oikogeneiV kai oi argurwnhtoi ex allogenwn eqnwn perietemen autouV

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina