1. Jisakarovi su sinovi bili Tola i Fua, Jašub i Šimron, njih èetvorica.

2. Tolini sinovi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, glavari obitelji od Tole, hrabri junaci svrstani po srodstvu; bilo ih je na broju za Davidova vremena dvadeset i dvije tisuæe i šest stotina.

3. Uzijevi sinovi: Jizrahja; Jizrahjini sinovi: Mihael, Obadja, Joel i Jišija, u svemu pet glavara.

4. S njima je po obiteljima srodnih bilo u vojnim èetama za rat trideset i šest tisuæa ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova.

5. Njihove braæe po svim Jisakarovim rodovima, hrabrih junaka, bilo je svega osamdeset i sedam tisuæa i svi su bili popisani u plemenskim rodovnicima.

6. Benjaminovi sinovi: Bela, Beker i Jediael, njih trojica.

7. Belini sinovi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih glavara, hrabrih junaka; u plemenskom popisu bilo je zapisanih dvadeset dvije tisuæe i trideset èetiri.

8. Bekerovi sinovi: Zimra, Joaš, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet, svi Bekerovi sinovi.

9. U plemenskom popisu po koljenima, po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je zapisano dvadeset tisuæa i dvije stotine.

10. Jediaelovi sinovi: Bilhan, Bilhanovi sinovi: Jeuš, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar.

11. Svih Jediaelovih sinova po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je sedamnaest tisuæa i dvije stotine, sve za rat sposobnih.

12. Šupim i Hupim. Sinovi Irovi: Hušim; njegov sin Aher.

13. Naftalijevi sinovi: Jahasiel, Guni, Jeser i Šalum. Bilhini sinovi.

14. Manašeovi sinovi: Asriel, koga je rodila Manašeova inoèa Aramejka; ona je rodila i Makira, Gileadova oca.

15. Makir je oženio Hupima i Šupima; sestra mu se zvala Maaka; ime drugome bilo je Selofhad, a Selofhad je imao kæeri.

16. Makirova žena Maaka rodila je sina, komu je nadjela ime Pereš. Bratu mu je dala ime Šareš, a njegovi su sinovi bili Ulam i Rakem.

17. Ulamovi sinovi: Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, Manašeova sina.

18. Njegova sestra Hamoleketa rodila je Išhoda, Abiezera i Mahlu.

19. Šemidini su sinovi bili: Ahjan, Šekem, Likhi i Aniam.

20. Efrajimovi sinovi: Šutelah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Elada, njegov sin Tahat,

21. njegov sin Zabad, njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Njih su ubili gatski graðani, roðeni u zemlji, jer su sišli da im otmu stoku.

22. Zato je njihov otac Efrajim tugovao dugo vremena, a braæa su mu odlazila da ga tješe.

23. Onda je ušao k svojoj ženi i ona je zatrudnjela i rodila sina, a on mu nadjenu ime Berija, jer se nesreæa dogodila u njegovoj kuæi.

24. Kæi mu je bila Šeera, koja je sagradila Donji i Gornji Bet Horon i Uzen Šeeru.

25. Sin mu je bio Refah i Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan,

26. njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama,

27. njegov sin Nun, njegov sin Jošua.

28. Njihov posjed i njihova naselja bili su Betel i njegova sela, s istoka Naaran, sa zapada Gazer i njegova sela, Šekem i njegova sela do Gaze s njezinim selima.

29. U rukama Manašeovih sinova bio je Bet Šean sa svojim selima, Tanak sa svojim selima, Megido sa svojim selima, Dor sa svojim selima. U njima su živjeli sinovi Izraelova sina Josipa.

30. Ašerovi su sinovi bili: Jimna, Jišva, Jišvi i Berija, i njihova sestra Seraha.

31. Berijini sinovi: Heber i Malkiel; on je bio Birzajitov otac.

32. Heber postade otac Jafletu, Šomeru, Hotamu i njihovoj sestri Šui.

33. Jafletovi su sinovi bili: Pasak, Bimhal i Ašvat; to su bili Jafletovi sinovi.

34. A sinovi njegova brata Šomera: Rohga, Huba i Aram.

35. Sinovi njegova brata Helema: Sofah, Jimna, Šeleš i Amal.

36. Sofahovi sinovi: Suah, Harnefer, Šual, Beri, Jimra,

37. Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.

38. Jeterovi sinovi: Jefune, Fispa i Ara.

39. Ulini sinovi: Arah, Haniel i Risja.

40. Svi su oni bili Ašerovi sinovi, obiteljski glavari, probrani hrabri junaci, glavari meðu knezovima; kad su bili popisani, bilo ih je dvadeset i šest tisuæa ljudi u bojnim èetama.

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina