1. Synowie Issachara: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, czterej.

2. Synowie Toli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni wojownicy - za czasów Dawida liczba ich wynosiła według ich rodowodów dwadzieścia dwa tysiące sześciuset.

3. Synowie Uzzjego: Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel, Jiszszijasz, pięciu, wszyscy naczelnicy rodów.

4. Przy nich były hufce zbrojne do walki, według spisów i według ich rodów liczące trzydzieści sześć tysięcy, mieli bowiem wiele żon i synów.

5. A bracia ich we wszystkich rodach Issachara, dzielni wojownicy, liczyli osiemdziesiąt siedem tysięcy; wszyscy zapisani w rodowodach.

6. [Synowie] Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej.

7. Synowie Beli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, pięciu, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy; według swoich wykazów rodowych liczyli dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech.

8. Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet; ci wszyscy są synami Bekera.

9. Według wykazów rodowych dla swego pokolenia, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli dwadzieścia tysięcy dwustu.

10. Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.

11. Wszyscy ci byli synami Jediaela: naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli siedemnaście tysięcy dwustu, gdy wychodzili w szyku na wojnę.

12. Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Chuszim, syn Achera.

13. Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z Bilhy.

14. Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona, Aramejka. Urodziła ona Makira, ojca Gileada.

15. Makir wziął żony dla Chuppima i Szuppima. Imię jego siostry było Maaka. Imię drugiego syna Selofchad, lecz Selofchad miał tylko córki.

16. Maaka, żona Makira, urodziła syna i dała mu imię Peresz. A bratu jego było na imię Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem.

17. Syn Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa.

18. Ich siostra, Hammoleket, urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę.

19. Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam.

20. Synowie Efraima: synem jego Szutelach, synem jego Bered, synem jego Tachat, synem jego Eleada, synem jego Tachat,

21. synem jego Zabad, synem jego Szutelach, a także Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w tym kraju, bo tamci zstąpili, aby zabrać ich stada.

22. Efraim, ich ojciec, przez długi czas obchodził żałobę i przychodzili bracia jego, aby go pocieszyć.

23. Potem zbliżył się do żony swej, która poczęła i urodziła syna, i dał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu.

24. Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron niższe i wyższe oraz Uzzen-Szeera.

25. Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach, synem jego Tachan,

26. synem jego Ladan, synem jego Ammihud, synem jego Eliszama,

27. synem jego Nun, synem jego Jozue.

28. Ich posiadłości i ich siedziby były w Betel i miejscowościach przynależnych; w Naaran ku wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowościach przynależnych, w Sychem i miejscowościach przynależnych aż do Ajji i miast przynależnych.

29. W rękach synów Manassesa były: Bet-Szean i miejscowości przynależne, Taanak i miejscowości przynależne, Megiddo i miejscowości przynależne, Dor i miejscowości przynależne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela.

30. Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach.

31. Synowie Berii: Cheber i Malkiel; ten był ojcem Birzaita.

32. Cheber był ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuy.

33. Synowie Jafleta: Pasak, Bimhal i Aszwat; to są synowie Jafleta.

34. Synowie Szemera: Achi, Rohga, Chubba i Aram.

35. Synowie brata jego, Helema: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal.

36. Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri i Jimra;

37. Beser, Hod, Szamma-Szilsza, Jitran i Beera.

38. Synowie Jetera: Jefune, Pispa i Ara.

39. Synowie Ulli: Arach, Channiel i Risja.

40. Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy rodów, znamienici mężowie, dzielni wojownicy, główni wśród książąt, a według spisów liczyli w swoich rodowodach dwadzieścia sześć tysięcy wojska zdolnego do walki.

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina