1. Evo onih što doðoše k Davidu u Siklag dok se još uklanjao od Kiševa sina Šaula i bili su mu meðu junacima pomagaèi u boju;

2. umjeli su rukovati lukom i desnicom i ljevicom i znali se služiti kamenjem i strijelama. Izmeðu Šaulove braæe, Benjaminovaca:

3. vojvoda Ahiezer i Joaš, sinovi Gibeanca Šemaje, pa Jeziel i Pelet, Azmavetovi sinovi, i Beraka i Jehu Anatoæanin;

4. Gibeonac Išmaja, junak meðu tridesetoricom i nad tridesetoricom,

5. Jeremija, Jahaziel, Johanan i Jozabad Gederoæanin;

6. Eluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarja i Šefatja Harufejac;

7. Elkana, Jišija, Azarel, Joezer i Jašobam Korhinjani,

8. Joel i Zebadja, sinovi Jerohama Gedorca.

9. Neki su Gadovci prešli k Davidu u tvrðavu u pustinju, hrabri junaci, ratnici vješti boju, naoružani štitom i kopljem; lica im bijahu kao lavovska, a brzi bijahu kao gazele po gorama:

10. vojvoda Ezer, drugi Obadja, treæi Eliab;

11. èetvrti Mišmana, peti Jeremija,

12. šesti Ataj, sedmi Eliel;

13. osmi Johanan, deveti Elzabad,

14. deseti Jeremija, jedanaesti Makbanaj.

15. To su bile od Gadovih sinova vojne starješine, najmanji nad stotinom, a najveæi nad tisuæom.

16. To su oni koji su prvoga mjeseca prešli preko Jordana kad se razlio preko svih svojih obala i koji su rastjerali sve stanovnike iz dubokih dolina na istok i na zapad.

17. Došli su i od Benjaminovih i Judinih sinova k Davidu u tvrðavu.

18. David je izašao pred njih i, progovorivši, rekao im: "Ako dolazite s mirom k meni da mi pomognete, moje æe se srce ujediniti s vama; ako li ste došli da me izdate mojim neprijateljima, neka Bog naših otaca vidi i neka osudi, jer nema nepravde na mojim rukama!"

19. Tada duh obuze Amasaja, vojvodu nad tridesetoricom, i on reèe: "Tebi, Davide! S tobom, sine Jišajev, mir! Mir s tobom, mir s onim tko ti pomaže, jer tvoj pomoænik jest tvoj Bog!" Tako ih je David primio i postavio ih meðu vojvode nad èetama.

20. Od Manašeovih su sinova neki prešli k Davidu kad je išao s Filistejcima na Šaula u boj, ali im nije pomogao, jer su ga filistejski knezovi, dobro promislivši, otpustili govoreæi: "Mogao bi prijeæi k svome gospodaru Šaulu, a to bi nas stajalo glava."

21. Kad se, dakle, vraæao u Siklag, prešli su k njemu od Manašeova plemena: Adna, Jozabad, Jedael, Mihael, Jozabad, Elihu i Siltaj, glavari tisuænici u Manašeovu plemenu.

22. Oni su pomagali Davidu protiv razbojnièkih èeta jer su svi bili hrabri junaci te su postali zapovjednici u njegovoj vojsci.

23. Iz dana u dan odista su dolazili k Davidu da mu pomažu, sve dok njegov tabor ne postade divovski, kao Božji tabor.

24. Evo broja ljudi naoružanih za rat koji su došli k Davidu u Hebron da Šaulovo kraljevstvo prenesu na nj po Jahvinoj zapovijedi:

25. Judinih sinova, koji su nosili štit i koplje, šest tisuæa i osam stotina naoružanih za rat.

26. Od Šimunovih sinova, hrabrih junaka za rat, sedam tisuæa i sto.

27. Od Levijevih sinova èetiri tisuæe i šest stotina.

28. Tako i Jojada, poglavar Aronovim potomcima, i s njim tri tisuæe i sedam stotina;

29. i mladi Sadok, hrabar junak, i od njegova roda dvadeset i dva kneza.

30. A od Benjaminovih sinova, Šaulove braæe, tri tisuæe, jer ih je dotad najveæi dio još ostao vjeran Šaulovoj kuæi.

31. Efrajimovih sinova dvadeset tisuæa i osam stotina, sve hrabrih junaka, ljudi na glasu u svojim porodicama.

32. Od polovine Manašeova plemena osamnaest tisuæa, poimence spomenutih, da doðu da zakralje Davida.

33. Od Jisakarovih sinova, koji su umjeli proniknuti svoje vrijeme i spoznati što treba da uèini Izrael; njihovih poglavara dvije stotine. Sva su im njihova braæa bila podložna.

34. Od Zebulunovih sinova, sposobnih za rat i naoružanih za boj svakojakim bojnim oružjem, pedeset tisuæa, koji su se odvažna srca vrstali u bojne redove.

35. Od Naftalijeva plemena tisuæu knezova i s njima trideset i sedam tisuæa ljudi sa štitovima i kopljima;

36. od Danova plemena dvadeset i osam tisuæa i šest stotina naoružanih za boj,

37. a od Ašerova plemena èetrdeset tisuæa sposobnih za vojsku i za boj opremljenih.

38. Od onih s onu stranu Jordana, od Rubenova, od Gadova i od polovine Manašeova plemena, sto i dvadeset tisuæa ljudi sa svakojakim ratnim oružjem.

39. Svi ti vojnici, svrstani u bojne redove, doðoše poštena srca u Hebron da zakralje Davida nad svim Izraelom; i svi su ostali Izraelci bili jednodušni da Davida postave za kralja.

40. Proveli su s Davidom tri dana, jeduæi i pijuæi. Braæa sve spremiše za njih.

41. Njihovi su najbliži susjedi, sve do Jisakara, Zebuluna i Naftalija, donosili hranu na magarcima, devama i mazgama, a na volovima jela: brašna, smokvenih kolaèa, suha grožða, vina, ulja, krupne i sitne stoke izobila, jer je bilo veselje u Izraelu.

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina