1. Filistejci su zavojštili na Izraelce. Izraelci su pobjegli pred njima i padali pobijeni po gori Gilboi.

2. Filistejci stisnuše Šaula i njegove sinove i pogubiše Šaulove sinove Jonatana, Abinadaba i Malki-Šuu.

3. Boj je postao žešæi oko Šaula. Iznenadiše ga strijelci s lukovima i on pade ranjen od strijelaca.

4. Tada Šaul reèe svome štitonoši: "Izvuci svoj maè i probodi me da ne doðu ti neobrezanci i ne narugaju mi se." Ali se njegov štitonoša prestravi i ne htjede toga uèiniti. Zato Šaul uze maè i baci se na nj.

5. Kad je štitonoša vidio da je Šaul umro, baci se i on na svoj maè i umrije s njim.

6. Tako onog dana pogiboše zajedno Šaul, njegova tri sina i sav njegov dom.

7. Kad su svi Izraelci koji su bili u dolini vidjeli da su sinovi Izraelovi pobjegli i da je poginuo Šaul sa sinovima, ostavili su svoje gradove i razbježali se. Filistejci doðoše i nastaniše se u njima.

8. Kad su sutradan došli Filistejci da oplijene pobijene, našli su Šaula s njegovim sinovima gdje leže mrtvi na gori Gilboi.

9. Svukavši ga, uzeše mu glavu i oružje te poslaše po filistejskoj zemlji unaokolo javljajuæi veselu vijest svojim idolima i narodu.

10. Potom su oružje metnuli u hram svoga boga, a lubanju mu izložili u Dagonovu hramu.

11. Kad su èuli svi Jabeš-Gileaðani što su Filistejci uèinili od Šaula,

12. ustali su svi hrabri ljudi i uzeli Šaulovo mrtvo tijelo i tjelesa njegovih sinova i, donijevši ih u Jabeš, pokopali su njihove kosti pod tamarisom u Jabešu; i postiše sedam dana.

13. Tako je poginuo Šaul za svoju nevjeru kojom se iznevjerio Jahvi: nije držao Jahvine zapovijedi i povrh toga je pitao za savjet bajaèicu,

14. a nije pitao Jahvu; zato ga je ubio i prenio kraljevstvo na Jišajeva sina Davida.

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina