1. Isszachár fiai: Tola, Pua, Jasub és Simron, négyen.

2. Tola fiai: Uzi, Refaja, Jeriel, Jechmáj, Jibezám és Semuel, Tola nemzetségének fejei, vitéz férfiak, nemzetségük szerint. Számuk Dávid korában 22 600 volt.

3. Uzi fia: Jiszrachja. Jiszrachja fiai: Michael, Obadja, Joel és Jiszchija, összesen öt családfõ.

4. Hozzájuk (tartozott) még 36 000 vitéz férfi, nemzetségeik és családjaik szerint. Ugyanis sok feleségük és gyermekük volt.

5. Isszachár nemzetségeibõl való testvéreik mind bátor harcosok voltak. Mind a 87 000 egy csoportba tartozott.

6. Benjamin fiai: Bela, Becher, Jediael, hárman.

7. Bela fiai: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot és Iri, öten családfõk, vitéz férfiak, összesen 22 034.

8. Becher fiai: Zemira, Joás, Eliezer, Eljoenáj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot és Alemet. Ezek mind Becher fiai;

9. családfõk, vitéz férfiak, nemzetségeik szerint tömörülve, 22

10. Jediael fia: Bilhán. Bilhán fiai: Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaána, Zetán, Tarsis, Ahisachár.

11. Ezek mind Jediael fiai; családfõk, vitéz férfiak, 17 200-an vonultak harcba a sereggel.

12. Suppim és Huppim. Ir fiai: Husim, ennek a fia Acher.

13. Naftali fiai: Jachaciel, Guni, Jecer, Sallum. Ezek Bilha fiai.

14. Manassze fiai: Aszriel, akit Arám mellékfelesége szült. Õ szülte Machirt, Gileád apját.

15. Machir feleséget vett Huppimnak és Suppimnak. Nõvérének a neve Maacha volt. A másodiknak a neve Celofechád. Celofechádnak csak lánya született.

16. Maacha, Machir felesége fiút szült, és Peresnek nevezte. Testvérét Seresnek hívták, a fiai meg Ulám és Rekem voltak.

17. Ulám fia: Bedán. Ezek Gileádnak a fiai, aki Machirnak, Manassze fiának volt a fia.

18. A nõvére, Melchat szülte Ishodot, Abiezert és Machlát.

19. Semida fiai: Achján, Sekem, Likhi és Aniam.

20. Efraim fiai: Sutelach, ennek a fia Bered, ennek a fia Tachat, ennek a fia Eleada, ennek a fia Tachat,

21. ennek a fia Zabad, ennek a fia Sutelach, továbbá Ezer és Eleád. Gát lakói megölték õket, mert lementek, hogy elrabolják állataikat.

22. Apjuk, Efraim sokáig gyászolta õket. Testvérei eljöttek, hogy vigasztalják.

23. Azután újra együtt volt feleségével, az fogant és fiút szült, s Beriának nevezte el, mivel - úgymond - "a házamban baj van".

24. A lánya Seera volt. Õ építette Bet-Horont, a felsõ és alsó várost, valamint Uzen-Seerát.

25. A fia volt Refach, ennek a fia Sutelach, ennek a fia Tachán,

26. ennek a fia Ládán, ennek a fia Ammihud, ennek a fia Elisama,

27. ennek a fia Nun, ennek a fia Józsue.

28. Birtokuk és lakóhelyük keletre Bétel és leányvárosai, egészen Naaránig, nyugatra meg Gezer és leányvárosai, sõt még Aja és leányvárosai is.

29. Manassze fiainak hatalmában voltak: Bet-Seán és leányvárosai, Tanach és leányvárosai, Megiddo és leányvárosai, Dor és leányvárosai. Ezekben laktak Józsefnek, Izrael fiának a fiai.

30. Áser fiai: Jimna, Jisva, Jisvi, Beria, és Zerach volt a nõvérük.

31. Beria fiai: Héber és Malkiel. Ez volt Birzait apja.

32. Héber nemzette Jáfletet, Semert, Hotamot és ennek nõvérét, Suát.

33. Jáflet fiai: Pazach, Bimhal és Asvat. Ezek Jáflet fiai.

34. Testvérének, Semernek a fiai: Rohga, Hubba és Aram.

35. Testvérének, Helemnek a fiai: Cofach, Jimna, Seles és Amal.

36. Cofach fiai: Szuach, Harnefer, Sual, Beri, Jimra,

37. Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jitrán és Beera.

38. Jitrán fiai: Jefunne, Piszpa és Ara.

39. Ulla fiai: Arach, Haniel és Ricja.

40. Ezek mind Áser fiai, családfõk, válogatott bátor férfiak, fõnökök és fõemberek. Számba vették õket és egyesültek a hadjáratra, a háborúra. Számuk 26000 férfit tett ki.

“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina